Cải cách hành chính
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021 - 2025
Lượt xem: 1167
Để triển khai thực hiện Quyết định số 530/QĐ-UBND ngày 25/02/2022 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2021-2025. Ngày 10/3/2022, Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Chương trình số 299/CTr-SKHCN về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, giai đoạn 2021 – 2025.

Theo đó, mục tiêu của Chương trình nhằm khắc phục những hạn chế, yếu kém, từng bước ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng lãng phí góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, tài sản nhà nước, sử dụng cán bộ và thời gian làm việc của cơ quan, đơn vị; nâng cao ý thức trách nhiệm của công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước nhằm tăng thu nhập cho CCVC-NLĐ hàng năm.

Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025 của Sở Khoa học và Công nghệ đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Quản lý chặt chẽ việc sử dụng nguồn kinh phí được giao; phấn đấu hàng năm thu vượt tối thiểu 5% so với dự toán giao; tăng cường giám sát và công khai, minh bạch việc sử dụng ngân sách nhà nước; siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính, ngân sách. Tiếp tục quán triệt nguyên tắc công khai, minh bạch và yêu cầu triệt để tiết kiệm, chống lãng phí trong triển khai nhiệm vụ, dự án, đề án. Chỉ trình cấp có thẩm quyền ban hành chính sách, đề án, nhiệm vụ mới khi thực sự cần thiết và có nguồn bảo đảm. Thực hiện đúng dự toán ngân sách nhà nước được Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định, kiểm soát bội chi ngân sách địa phương theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015.

Đẩy mạnh triển khai thi hành Luật quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật, góp phần quản lý chặt chẽ, sử dụng tiết
kiệm, khai thác có hiệu quả tài sản công, phòng, chống thất thoát, lãng phí, tham
nhũng, phát huy nguồn lực nhằm tái tạo tài sản và phát triển kinh tế - xã hội của
tỉnh, cụ thể: Chống lãng phí trong mua sắm tài sản nhà nước thông qua việc đẩy
mạnh mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức mua sắm tập trung, áp dụng
cho những loại tài sản có số lượng mua sắm nhiều, giá trị mua sắm lớn, chống lãng phí trong sử dụng nguồn lực lao động, nâng cao chất lượng lao động, tăng hiệu suất hiệu quả lao động, tiếp tục quán triệt nguyên tắc công khai, minh bạch và yêu cầu thực hiện để tiết kiệm chống lãng phí, thực hiện việc công khai sử dụng ngân sách nhà nước và các nguồn tài chính được giao; công khai việc mua sắm sử dụng trang thiết bị làm việc và các tài sản khác; đưa công tác công khai về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thành nề nếp trong cơ quan, đơn vị.

Thực hiện triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo thức tự ưu tiên để giải quyết những nhiệm vụ cấp bách; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệu Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tạo sự chuyển biến thực sự trong công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tăng cường công tác thanh tra, giám sát và có biện pháp xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công khai kết quả thanh tra, kiểm tra và kết quả xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, Chương trình đã đề ra 6 giải pháp để thực hiện, bao gồm: Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức; tăng cường công tác tổ chức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên các lĩnh vực; thực hiện công khai, nâng cao hiệu quả giám sát thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm các vi phạm quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa quản lý; gắn thực hành tiết kiệm, chống lãng phí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng./.

Văn Hạnh

Tin khác
1 2 3 

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang