Cải cách hành chính
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Chi cục ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong năm 2023
Lượt xem: 458
Nhằm khắc phục những hạn chế, từng bước ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng lãng phí góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, tài sản nhà nước, sử dụng công chức và thời gian làm việc của cơ quan, đơn vị tăng cường việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP). Đồng thời ngăn chặn và giảm thiểu tối đa lãng phí trong việc quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước nhằm tăng thu nhập đối với công chức và người lao động (CC-NLĐ) góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ngày 22/3/2023, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Chi cục) ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 của Chi cục. Theo đó, công tác THTK, CLP năm 2023 cần tập trung vào một số giải pháp chủ yếu sau:

hống nhất công tác chỉ đạo THTK, CLPThủ trưởng đơn vị trong phạm vi quản lý của mình có trách nhiệm chỉ đạo thống nhất việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu THTK, CLP năm 2023; thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm cho từng  lĩnh vực gắn với công tác thanh tra, kiểm tra thường xuyên; đưa kết  quả THTK, CLP là tiêu  chí để đánh  giá  công  tác  thi  đua, khen thưởng và bổ nhiệm công chức. Tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức, triển khai THTK, CLP tại cơ quan, đơn vị.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao  nhận  thức trong THTK, CLP: Đẩy mạnh thông tin, phổ biến pháp luật về THTK, CLP và các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước có liên quan đến THTK, CLP với các hình thức đa dạng nhằm nâng cao, thống  nhất  nhận thức, trách nhiệm về mục  tiêu, yêu cầu, ý nghĩa của công tác THTK, CLP đến toàn thể  công  chức,  viên chức và người lao động thuộc cơ quan. Đồng thời, Quản trị mạng Chi cục tiếp tục cập nhật tin bài, tuyên truyền Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; nêu gương người tốt trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đồng thời kịp thời phê phán tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên trang thông tin điện tử của Chi cục. Cùng với đó, Phòng Nghiệp vụ 1 thông qua sinh hoạt cơ quan hàng tháng quán triệt Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các quy định có liên quan đến CC-NLĐ biết thực hiện.

Tăng cường công tác tổ chức THTK, CLP trên các lĩnh vực: Về quản lý ngân sách nhà nước tiếp tục đổi mới phương thức quản lý chi thường xuyên, tăng cường đấu thầu, đặt hàng, khoán kinh phí ngân sách nhà nước gắn với tăng cường trách nhiệm của các phòng sử dụng ngân sách nhà nước; Về quản lý lao động, thời gian lao động phải đổi mới mạnh mẽ quy trình, phương thức và thực hiện công khai, minh bạch, dân chủ trong quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm và tuyển dụng, sử dụng công chức để thu hút được người có năng lực, trình độ, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu. Thực hiện tốt kế hoạch kiểm tra công tác công vụ tại cơ quan, đơn vị mình.

Tăng cường thực hiện công khai, giám sát THTK, CLP: Thực hiện đầy đủ các quy định về công khai, minh bạch để tạo điều kiện cho việc kiểm tra, thanh tra, giám sát THTK, CLP. Đồng thời thực hiện công khai theo đúng quy định của pháp luật, tập trung thực hiện  công khai việc sử dụng ngân sách nhà nước và các nguồn tài chính được giao theo quy định. Khuyến khích thực hiện hình thức công khai trên trang thông tin điện tử nhằm nâng cao hiệu quả và tiết kiệm ngân sách (trừ những nội dung thuộc bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật). Cùng với đó,  thực hiện công khai hành vi lãng phí, kết quả xử lý hành vi lãng phí.

Kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm các vi phạm quy định về THTK, CLP: Giao phòng Nghiệp vụ 1 xây dựng nội dung tự kiểm tra nội bộ việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại đơn vị nhằm phát hiện, ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, trong đó tập trung các nội dung sau: Mua sắm, trang bị, quản lý sử dụng thiết bị làm việc; Quản lý, sử dụng trụ sở làm việc và các tài sản khác; thủ trưởng đơn vị có trách nhiệm chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra, tự kiểm tra tại đơn vị; đồng thời chỉ đạo các phòng kịp thời khắc phục xử lý dứt điểm các vi phạm trong THTK, CLP đã phát hiện qua kiểm tra theo đúng quy định của pháp luật.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa quản lý; gắn THTK, CLP với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan trong THTK, CLP: Tăng cường công tác chỉ đạo việc thực hiện cải cách hành chính gắn với  THTK, CLP trong các lĩnh vực; thực hiện có hiệu quả hiện đại hóa quản lý hành chính nhà nước gắn với đổi mới phương thức quản lý thông qua việc hoàn thiện và nâng cao chất lượng, hiệu quả của mạng thông tin điện tử hành chính của UBND tỉnh trên Internet; Triển khai có hiệu quả pháp luật về phòng chống tham nhũng, THTK, CLP; đề ra các biện pháp cụ thể để tăng cường tính công khai, minh bạch, trách nhiệm trong hoạt động công vụ.

                                                                                                                        Diệu Hằngipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang