Cải cách hành chính
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Hồ sơ trình thành lập Khu Công nghệ cao.
Lượt xem: 98
Hồ sơ trình thành lập Khu Công nghệ cao được quy định tại Điều 7 Nghị định số 10/2024/NĐ-CP ngày 01/02/2024 của Chính phủ quy định về Khu công nghệ cao.

Theo đó, thành phần hồ sơ đề nghị thành lập khu công nghệ cao do UBND cấp tỉnh lập bao gồm:

- Tờ trình Thủ tướng Chính phủ về việc đề nghị thành lập khu công nghệ cao;

- Đề án thành lập khu công nghệ cao.

+ Tờ trình Thủ tướng Chính phủ của UBND cấp tỉnh về việc đề nghị thành lập khu công nghệ cao bao gồm các nội dung chính như sau: căn cứ pháp lý; sự cần thiết và quá trình xây dựng đề án thành lập khu công nghệ cao; nội dung tóm tắt đề án thành lập khu công nghệ cao; đánh giá việc đáp ứng các tiêu chí thành lập khu công nghệ cao; kiến nghị về việc thành lập khu công nghệ cao.

+ Đề án thành lập khu công nghệ cao gồm các nội dung sau:

a) Căn cứ pháp lý và sự cần thiết của việc thành lập khu công nghệ cao;

b) Đánh giá hiện trạng, các yếu tố và điều kiện về vị trí địa lý, tự nhiên, tài nguyên, khoa học và công nghệ, kinh tế - xã hội, các hạn chế và lợi thế so sánh của khu vực đề xuất thành lập khu công nghệ cao so với các khu vực khác trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

c) Đánh giá và giải trình khả năng đáp ứng các điều kiện thành lập khu công nghệ cao theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 10/2024/NĐ-CP (kèm theo các tài liệu có liên quan);

d) Dự kiến phương hướng phát triển khu công nghệ cao gồm: mục tiêu phát triển, tính chất, chức năng, nhiệm vụ của khu công nghệ cao; phương hướng phát triển các ngành, lĩnh vực ưu tiên trong khu công nghệ cao; phương hướng phát triển các ngành, lĩnh vực ưu tiên trong khu công nghệ cao; định hướng tổ chức các khu vực chức năng để thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Luật Công nghệ cao, sơ bộ định hướng phát triển không gian, quy hoạch sử dụng đất; định hướng phát triển nguồn nhân lực và đội ngũ quản lý;

đ) Dự kiến tổng vốn đầu tư, các phương thức huy động các nguồn lực và phân định trách nhiệm đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật của khu công nghệ cao; kế hoạch, lộ trình đầu tư xây dựng và phát triển khu công nghệ cao;

e) Kiến nghị các giải pháp và tổ chức thực hiện;

g) Thể hiện phương án thành lập khu công nghệ cao trên bản đồ tỷ lệ 1:10.000 – 1:25.000.

Hồ sơ đề nghị thành lập khu công nghệ cao của UBND cấp tỉnh theo quy định được lập thành 10 bộ (trong đó có 02 bộ hồ sơ bản chính), gửi cơ quan chủ trì trình Thủ tướng Chính phủ thành lập khu công nghệ cao

Cơ quan chủ trì trình thành lập khu công nghệ cao do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan nhà nước có liên quan đánh giá hồ sơ đề nghị thành lập đối với khu công nghệ cao theo quy định tại Điều 31 Luật Công nghệ cao trước khi trình Thủ tướng Chính phủ quyết định./. 

Việt Hùng


ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang