Cải cách hành chính
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Một số nội dung triển khai duy trì áp dụng HTQLCL trong năm 2024
Lượt xem: 50
Tiếp tục triển khai Kế hoạch số 2145/KH-UBND ngày 15/6/2021 của UBND tỉnh về triển khai áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2021 – 2025.

Ngày 26/02/2024, Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành Công văn số 208/SKHCN-CCTĐC về việc triển khai công tác duy trì áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 trong năm 2024.

Theo Công văn, Sở Khoa học và Công nghệ lưu ý đến các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã các hoạt động cần thực hiện trong năm 2024, để nâng cao hiệu quả áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan.

Các nội dung triển khai hoạt động duy trì HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015, gồm:

- Xây dựng kế hoạch duy trì, áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 của cơ quan, đơn vị trong năm 2024 và gửi về Sở Khoa học và Công nghệ (qua Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) để theo dõi.

- Thực hiện đầy đủ các hoạt động áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo các yêu cầu quy định tại Khoản 4 Điều 4 Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ như: xây dựng Mục tiêu chất lượng; Báo cáo đánh giá Mục tiêu chất lượng; Triển khai đánh giá và xác nhận tính hiệu lực của Kế hoạch giải quyết rủi ro và cơ hội; Tổ chức đánh giá nội bộ và họp xem xét lãnh đạo (trước ngày 30/11/2024).

- Thường xuyên rà soát, cập nhật thủ tục hành chính vào hệ thống quản lý chất lượng và thực hiện công bố lại theo quy định.

- Lưu ý thực hiện các kiến nghị cải tiến của Sở Khoa học và Công nghệ theo công văn số 104/SKHCN-CCTĐC ngày 29/01/2024 về thông báo kết quả kiểm tra hoạt động duy trì HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 qua hồ sơ, báo cáo năm 2023.

Đối với hoạt động đào tạo, tập huấn HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015:

Sở Khoa học và Công nghệ sẽ tổ chức các lớp tập huấn tập trung về các nội dung liên quan đến hoạt động áp dụng, duy trì HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 (dự kiến tổ chức từ tháng 5 đến tháng 10 năm 2024).

Các cơ quan, đơn vị có nhu cầu tập huấn tại cơ quan, đơn vị thì gửi văn bản về Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị hỗ trợ.

Về Hoạt động kiểm tra tình hình duy trì HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 trong năm 2024

Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan, đơn vị năm 2024 theo kế hoạch của UBND tỉnh.

 Về kinh phí duy trì HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015

Các cơ quan, đơn vị sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên được giao cho cơ quan, đơn vị để chi cho các  hoạt động duy trì HTQLCL.

(Mức chi được quy định tại Khoản 6, Điều 4, Thông tư số 116/2015/TT-BTC ngày 11/8/2015 của Bộ Tài chính về Quy đinh công tác quản lý tài chính đối với việc tư vấn, xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất
lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước)./.

                                                                                      Lê Xinipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang