Cải cách hành chính
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Kết quả triển khai áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2023
Lượt xem: 48
Tiếp tục triển khai Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước và Kế hoạch số 2145/KH-UBND ngày 15/6/2021 của UBND tỉnh về triển khai áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2021 - 2025.

Trong năm 2023, với vai trò là cơ quan chủ trì, Sở Khoa học và Công nghệ đã chủ động, kịp thời tham mưu, tổ chức triển khai các nhiệm vụ trong năm có hiệu quả như: triển khai hướng dẫn các hoạt động duy trì áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 cho 100% cơ quan, đơn vị; kiểm tra tình hình duy trì, áp dụng HTQLCL của các cơ quan, đơn vị đảm bảo theo kế hoạch của UBND tỉnh và chủ động tổ chức kiểm tra đôn đốc các xã hoàn thành việc xây dựng HTQLCL đảm bảo theo tiến độ của UBND tỉnh giao; tổ chức 04 lớp tập huấn về các hoạt động duy trì áp dụng và 01 lớp tập huấn hướng dẫn triển khai xây dựng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015. Cụ thể:

Về công tác tham mưu, chỉ đạo, đôn đốc: Sở Khoa học và Công nghệ đã tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện: Kế hoạch số 612/KH-UBND ngày 02/3/2023 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc kiểm tra tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 tại các cơ quan Nhà nước tỉnh Bình Thuận năm 2023. Bên cạnh đó, Sở Khoa học và Công nghệ cũng đã ban hành các văn bản triển khai thực hiện công tác xây dựng và áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 trong năm 2023; hướng dẫn triển khai xây dựng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 tại UBND cấp xã; đôn đốc các xã đẩy nhanh tiến độ xây dựng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015; đôn đốc báo cáo kết quả khắc phục sau kiểm tra hoạt động duy trì, áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015…

Về hoạt động xây dựng, áp dụng HTQLCL: Hiện nay, toàn tỉnh có 162 cơ quan hành chính Nhà nước đang vận hành, áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 (tăng 18 cơ quan so với năm 2022, do có 18  UBND cấp xã triển khai xây dựng và công bố trong năm 2023). Cụ thể, đã triển khai tại 100% cơ quan thuộc đối tượng bắt buộc phải xây dựng và áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 bao gồm: UBND tỉnh và các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện và các Chi cục (41 cơ quan); 121 cơ quan thuộc đối tượng khuyến khích thực hiện xây dựng và áp dụng HTQLCL (gồm Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh và 120 UBND cấp xã, đạt 96,77% số UBND cấp xã trên toàn tỉnh xây dựng và áp dụng HTQLCL).

Hoạt động mở rộng xây dựng, áp dụng HTQLCL: thực hiện theo công văn số 1962/UBND-KGVXNV ngày 22/6/2022 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc mở rộng xây dựng, áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 tại 18 UBND cấp xã thuộc các huyện: Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam, Hàm Tân, Đức Linh, Tánh Linh và Bắc Bình. Hiện nay, 18 UBND các xã đã hoàn thành việc xây dựng và thực hiện công bố HTQLCL phù hợp theo TCVN ISO 9001:2015 đảm bảo theo tiến độ của UBND tỉnh giao.

Về đào tạo, tập huấn hướng dẫn duy trì, áp dụng HTQLCL: Tổ chức 05 lớp tập huấn. Trong đó, 01 lớp tập huấn hướng dẫn triển khai xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho 18 UBND cấp xã năm 2023 và 04 lớp tập huấn hướng dẫn các hoạt động duy trì áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 cho UBND cấp xã, UBND cấp huyện với 560 lượt cán bộ, công chức tham dự.

Tập huấn các hoạt động duy trì HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015

 

Về Kết quả kiểm tra tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL: Thực hiện theo Kế hoạch số 612/KH-UBND ngày 02/3/2023 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc kiểm tra tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 tại các cơ quan Nhà nước tỉnh Bình Thuận năm 2023. Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện kiểm tra 144 cơ quan Nhà nước đang vận hành, áp dụng HTQLCL. Trong đó, tổ chức kiểm tra trực tiếp tại 34 cơ quan và kiểm tra qua hồ sơ, báo cáo 110 cơ quan, thời gian kiểm tra từ quý II đến quý IV năm 2023.

Bên cạnh thực hiện nhiệm vụ kiểm tra do UBND tỉnh giao, Sở Khoa học và Công nghệ đã chủ động xây dựng Kế hoạch và tổ chức kiểm tra đôn đốc hoạt động xây dựng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 tại 18 UBND cấp xã triển khai trong năm 2023. 

Kiểm tra hoạt động duy trì HTQLCL theo TCVN ISO 9001 tại các cơ quan

Qua hoạt động kiểm tra trong năm 2023, một số cơ quan thực hiện khá tốt hoạt động duy trì và áp dụng HTQLCL có hiệu quả, như: UBND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Công thương, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Chi cục Kiểm Lâm, Chi cục Thủy lợi, Chi cục Phát triển Nông thôn, Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm và Thủy sản, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, UBND huyện Hàm Thuận Bắc.

Một số cơ quan đã có sự quan tâm hơn trong việc triển khai thực hiện các hoạt động áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL như: cập nhật tài liệu, quy trình, tổ chức đánh giá nội bộ, họp xem xét lãnh đạo, thực hiện công bố lại khi có sự thay đổi về phạm vi áp dụng …Nhận thức được hiệu quả áp dụng HTQLCL trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính được nâng lên, các quy trình giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã, quy trình giải quyết hồ sơ liên thông được áp dụng và cập nhật thường xuyên. Hoạt động duy trì được các cơ quan thực hiện đầy đủ và chất lượng hơn so với năm 2022. 

Hoạt động báo cáo năm, báo cáo khắc phục sau kiểm tra và gửi tài liệu kiểm chứng về các hoạt động duy trì, áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 được các cơ quan, đơn vị quan tâm.

Từ những kết quả đạt được trong năm 2023, Sở Khoa học và Công nghệ cũng kiến nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục duy trì, thực hiện nghiêm túc việc áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 phù hợp với các yêu cầu pháp lý và thực tiễn của mỗi cơ quan. Quan tâm chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các bộ phận, cán bộ, công chức, viên chức thường xuyên rà soát, cập nhật hệ thống, nâng cao chất lượng đánh giá nội bộ và nội dung họp xem xét lãnh đạo để có các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ công. Áp dụng HTQLCL gắn kết với các hoạt động giải quyết thủ tục hành chính. Chủ động trong việc đào tạo, cập nhật kiến thức về HTQLCL cho các cán bộ, công chức tại cơ quan./.

Lê Xinipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang