Cải cách hành chính
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Sở Khoa học và Công nghệ triển khai thi hành Luật Giao dịch điện tử
Lượt xem: 92
Triển khai chỉ đạo của UBND tỉnh, Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ đã chỉ đạo Trưởng các phòng chuyên môn, Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Sở thực hiện phổ biến tuyên truyền Luật Giao dịch điện tử đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý về nội dung Kế hoạch triển khai thi hành Luật Giao dịch điện tử được ban hành tại Quyết định số 1198/QĐ-TTg ngày 13/10/2023 củaThủ tướng Chính phủ. Theo đó, tại Quyết định xác định mục đích và yêu cầu, cụ thể như sau:

- Mục đích: Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm cũng như cơ chế phối hợp của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp và cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức triển khai Luật Giao dịch điện tử, bảo đảm tính kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả.

- Yêu cầu:

+ Bảo đảm sự chỉ đạo thống nhất của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành, địa phương và cơ quan liên quan trong việc tổ chức triển khai Luật Giao dịch điện tử;

+ Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao nhiệm vụ phải tích cực, chủ động triển khai thực hiện kế hoạch đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, thiết thực, hiệu quả;

+ Các bộ, ngành, địa phương và cơ quan liên quan phải có lộ trình cụ thể để đảm bảo Luật Giao dịch điện tử được thực hiện thống nhất, đầy đủ, đồng bộ trên phạm vi cả nước.

Ngoài ra, Thủ tướng Chính phủ đề ra 04 nội dung triển khai thực hiện: (1) Rà soát văn bản quy phạm pháp luật; (2) Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết các nội dung được giao trong Luật Giao dịch điện tử; (3) Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về giao dịch điện tử; (4) Triển  khai thực hiện các kế hoạch, dự án, đề án, chương trình, hoạt động cấp quốc gia để triển khai chính sách phát triển giao dịch điện tử quy định tại Điều 4 Luật Giao dịch điện tử. Đồng thời, giao Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện; báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc thực hiện Kế hoạch./.

Huỳnh Phượng

Tin khác
1 2 3 

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang