Cải cách hành chính
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia “Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của Công nghiệp 4.0”
Lượt xem: 177
Bộ Khoa học và Công nghệ điều chỉnh một số thông tin của Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia “Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của Công nghiệp 4.0”.

Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia “Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của Công nghiệp 4.0” (sau đây gọi tắt là Chương trình) được Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt tại Quyết định số 2813/QĐ-BKHCN ngày 27/09/2018. Theo đó, Chương trình có Mã số: KC-4.0/19-25 và giai đoạn thực hiện đến năm 2025 với các mục tiêu: (1) Nghiên cứu ứng dụng, phát triển và chuyển giao một số công nghệ chủ chốt của công nghiệp 4.0 mà Việt Nam có lợi thế để tạo ra các sản phẩm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh; (2) Hỗ trợ thí điểm đổi mới một số mô hình quản trị, sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp trong một số lĩnh vực chủ chốt theo hướng chuyển đổi số.

Ngày 13 tháng 3 năm 2024, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 370/QĐ-BKHCN về việc điều chỉnh quyết định số 2813/QĐ-BKHCN; trong đó điều chỉnh thời gian thực hiện Chương trình đến năm 2030; sửa đổi mã số Chương trình thành KC-4.0/19-30; và sửa đổi, bổ sung mục tiêu, nội dung, dự kiến sản phẩm, yêu cầu đối với sản phẩm khoa học và chỉ tiêu đánh giá. Cụ thể mục tiêu của Chương trinh được sửa đổi thành như sau: (1) Phát triển, làm chủ và chuyển giao các công nghệ thuộc Danh mục công nghệ ưu tiên nghiên cứu, phát triển và ứng dụng để chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; (2) Ứng dụng các công nghệ của công nghiệp 4.0 để phát triển các sản phẩm, giải pháp, dịch vụ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, thúc đẩy quá trình chuyển đổi số quốc gia; ưu tiên khai thác và tận dụng đặc thù, thế mạnh của từng địa phương; (3) Hỗ trợ phát triển giải pháp chuyển đổi số, đổi mới một số mô hình điều hành, quản trị, sản xuất - kinh doanh của các tổ chức, doanh nghiệp theo hướng chuyển đổi số trong một số lĩnh vực cần ưu tiên theo Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; (4) Góp phần hoàn thiện cơ chế chính sách, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và công cụ phân tích, đánh giá để tạo thuận lợi, chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đồng thời phòng ngừa, ứng phó các tác động tiêu cực đến xã hội, con người Việt Nam.

Ngày 21/3/2024 Bộ Khoa học và Công nghệ có Thông báo số 906/TB-BKHCN thông báo kêu gọi các cơ quan, tổ chức, cá nhân trên cả nước đề xuất nhiệm vụ cho Chương trình với mục tiêu, nội dung, dự kiến sản phẩm, yêu cầu đối với sản phẩm khoa học và chỉ tiêu đánh giá theo Quyết định số 370/QĐ-BKHCN. Đối với các nhiệm vụ đã được Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt đặt hàng, các nhiệm vụ đang triển khai trước khi Chương trình sửa đổi, bổ sung thì tiếp tục thực hiện theo Quyết định số 2813/QĐ-BKHCN của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.   

Duy Linh

Tin khác
1 2 3 

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang