Cải cách hành chính
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Công tác cải cách hành chính tại Chi cục trong 9 tháng đầu năm 2023
Lượt xem: 93
Trong 9 tháng đầu năm 2023, Chi cục đã triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính nghiêm túc, niêm yết công khai thủ tục hành chính, mẫu đơn từ, lệ phí, phiếu giao hẹn hồ sơ, thời hạn giải quyết từng loại công việc. Chi cục thực hiện duy trì tốt việc áp dụng hệ thống thư điện tử công vụ và phần mềm quản lý văn bản để giải quyết công việc giữa các phòng, đơn vị trực thuộc; trong công tác quản lý nhà nước được Chi cục quan tâm; duy trì và vận hành tốt hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001, kết quả cụ thể như sau:

Về công tác chỉ đạo điều hành:Chi cục đã ban hành Kế hoạch cải cách hành chính(Kế hoạch số 19/KH-CCTĐC ngày 03/02/2023),Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) năm 2023 tại Chi cục(Kế hoạch số 23/KH-CCTĐC ngày 08/02/2023).Đồng thời đã triển khai đến các phòng, đơn vị thuộc Chi cục để thực hiện tốt các nội dung theo Kế hoạch đề ra.

Triển khai các Kế hoạch do Sở KH&CN ban hành liên quan đến công tác cải cách hành chính đến các phòng, đơn vị thuộc Chi cục để biết thực hiện (Kế hoạch số 159/KH-SKHCN ngày 14/02/2023 khắc phục tồn tại, hạn chế đánh giá xếp loại CCHC năm 2022; Kế hoạch số 174/KH-SKHCN ngày 21/02/2023 về thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023; Kế hoạch số 195/KH-SKHCN ngày 27/02/2023 về thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp góp phần nâng cao chỉ số PAR Index, Chỉ số PAPI, Chỉ số SIPAS; Kế hoạch số 94/KH-SKHCN ngày 13/6/2023về nâng cao chất lượng và hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến; Kế hoạch số 389/KH-SKHCN ngày 30/3/2023 về thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030; Công văn số 262/SKHCN-VP ngày 09/3/2023 về việc đẩy mạnh thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích; Công văn số 166/SKHCN-VP ngày 20/02/2023 về việc triển khai Bộ chỉ số và báo cáo tự đánh giá, chấm điểm chỉ số cải cách hành chính hàng năm cấp tỉnh tại Sở KH&CN).

Triển khai Kế hoạch số 52/KH-SKHCN ngày 27/3/2023 của Sở KH&CN về tổ chức cuộc thi “Tìm kiếm giải pháp, sáng kiến trong thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính tại Sở Khoa học và Công nghệ năm 2023”, Chi cục đã tham gia 05 giải pháp/sáng kiến. Kết quả, được Hội đồng chấm điểm của Sở công nhận 03 giải pháp/sáng kiến đạt giải nhất, nhì và ba trong cuộc thi.

Ngoài ra, Chi cục cũng đã ban hành Công văn số 77/CCTĐC-NV1 ngày 04/4/2023 về việc tăng cường công tác cải cách hành chính tại Chi cục trong năm 2023. Đồng thời, Chi cục thường xuyên đăng tin bài trên website nhằm phổ biến, tuyên truyền và triển khai công tác cải cách hành chính năm 2023 đến tổ chức, cá nhân cũng như toàn thể công chức, người lao động được biết.

Về thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao:

Hoàn thành 100% kế hoạch thanh, kiểm tra năm 2023 được phê duyệt và thực hiện thanh, kiểm tra theo chỉ đạo của cấp trên: Đã tổ chức thanh tra, kiểm tra 29/77 tổ chức, cá nhân, đạt 37,7% kế hoạch.

Mở rộng, triển khai xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 tại UBND cấp xã (18 xã, thị trấn): Đã hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc và tổ chức tập huấn xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho 18 UBND cấp xã năm 2023. Đạt 100% kế hoạch.

Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng phấn đấu thu sự nghiệp đạt và vượt kế hoạch giao: Thu sự nghiệp đến ngày 31/8/2023: 4.100/7.100 triệu đồng, đạt 58 % mục tiêu đề ra.

Về kết quả giải quyết TTHC:Tiếp nhận 11 hồ sơ của tổ chức, cá nhân tại Trung tâm hành chính công của tỉnh, giải quyết trả kết quả sớm và đúng hạn 11 hồ sơ.

Về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước:Tham mưu và được Sở KH&CN phê duyệt nhiệm vụ chủ yếu năm 2023 của Chi cục.Xây dựng kế hoạch và thực hiện tổ chức rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý nhiệm kỳ 2021-2026 và nhiệm kỳ 2026-2031. Tham mưu Giám đốc Sở KH&CN bổ nhiệm lại chức danh Chi cục trưởng.Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL trực thuộc thực hiện bổ nhiệm 03 viên chức giữ chức vụ Phó Trưởng các phòng thuộc Trung tâm; bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp cho 01 viên chức.

Vềcải cách chế độ công vụ, công chức:Đã xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, người lao động năm 2023. Theo đó, Chi cục cử 04 lượt công chức tham gia khóa đào tạo nghiệp vụ tiêu chuẩn hóa; lớp đào tạo cán bộ tư vấn, hỗ trợ xây dựng và triển khai thực hiện chương trình đảm bảo đo lường; 09 lượt công chức tham gia lớp tập huấn về nghiệp vụ Giải thưởng chất lượng quốc gia, hội nghị tập huấn nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành khoa học công nghệ năm 2023 tại Cần Thơ, lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước, chương trình chuyên viên.

Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL cử 17 lượt viên chức tham gia các lớp đào tạo trong các lĩnh vực thử nghiệm, kiểm định, HTQLCL, khóa đào tạo nguồn nhân lực để thành lập tổ chức trung gian KHCN; 08 lượt viên chức tham gia hội thảo tập huấn trong công tác chuyên môn và công tác khác, lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước, chương trình chuyên viên và chuyên viên chính.

Nâng bậc lương thường xuyên cho 03 công chức, 05 viên chức và đề nghị phụ cấp thâm niên vượt khung đối với 01 công chức. Chi cục đã thực hiện đảm bảo các quy định về tuyển dụng, sử dụng và bố trí công chức tại đơn vị. Đề nghị Giám đốc Sở xem xét, quyết định bổ nhiệm ngạch và xếp lương cho 01 công chức sau thời gian tập sự theo quy định.

Công chức thuộc Chi cục chấp hành tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính. Trong 9 tháng đầu năm, không có trường hợp công chức vi phạm.

Về cải cách tài chính công:Chi cục tiếp tục thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế và kinh phí quản lý hành chính theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP và Nghị định số 117/2013/NĐ-CP của Chính phủ; sửa đổi, bổ sung và ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của Chi cục sau Hội nghị CC-NLĐ năm 2022. Tổng số đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Chi cục là 01 đơn vị (Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng). Số đơn vị sự nghiệp công lập đã thực hiện tự chủ 100% chi thường xuyên (lũy kế đến thời điểm báo cáo) là 01 đơn vị.

Về xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số:Tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan, đơn vị được duy trì và phát huy hiệu quả trong việc phục vụ cải cách hành chính. Thực hiện ký số và gửi văn bản điện tử qua hệ thống thông tin điện tử của tỉnh Bình Thuận.Số văn bản được gửi hoàn toàn dưới dạng điện tử/tổng số văn bản đi (Sử dụng chữ ký số, chứng thư số và gửi trên môi trường điện tử) là: 158/180; Số văn bản được gửi dưới dạng văn bản giấy/tổng số văn bản đi là 22/180.

Về triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 trong cơ quan hành chính nhà nước

Báo cáo kết quả về tình hình xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan hành chính Nhà nước của tỉnh Bình Thuận năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023; văn bản thông báo kết quả kiểm tra hoạt động duy trì HTQLCL theo TCVN ISO 9001 qua hồ sơ, báo cáo năm 2022; văn bản triển khai công tác duy trì, áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 trong năm 2023; văn bản góp ý dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định sửa dổi, bổ sung Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg.

Tham mưu trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 612/KH-UBND ngày 02/3/2023 về kiểm tra tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan Nhà nước tỉnh Bình Thuận năm 2023. Theo đó, Chi cục đã thực hiện kiểm tra 34/34 cơ quan.

Hướng dẫn và đôn đốc 18 UBND cấp xã triển khai xây dựng mới HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 năm 2023.

Tổ chức 01 lớp tập huấn xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho 18 UBND cấp xã năm 2023 và tổ chức 04 lớp tập huấn hướng dẫn các hoạt động duy trì áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 cho UBND cấp xã, UBND cấp huyện với 560 lượt cán bộ, công chức tham dự.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, trong 3 tháng cuối năm 2023 Chi cục đề ra một số nhiệm vụ để thực hiện như sau:

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 32-CT/TU ngày 31/8/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Đẩy mạnh triển khai thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo Quyết định số 11/2019/QĐ-UBND ngày 25/4/2019 của UBND tỉnh, đảm bảo các hồ sơ giải quyết cho công dân đúng và sớm hẹn.

Tiếp tục thực hiện tốt Kế hoạch số 60/KH-SKHCN ngày 17/01/2023 của Sở KH&CN về kế hoạch cải cách hành chính năm 2023.

Hoàn thành kế hoạch kiểm tra tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan Nhà nước tỉnh Bình Thuận năm 2023 qua hồ sơ, báo cáo.

Phạm CúcTin khác
1 2 3 4 5  ... 

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang