Cải cách hành chính
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Chi cục TCĐLCL Bình Thuận triển khai công tác cải cách hành chính năm 2024
Lượt xem: 49
Nhằm triển khai thực hiện tốt Kế hoạch số 4912/KH-UBND ngày 15/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận và Kế hoạch số 38/KH-SKHCN ngày 10/01/2024 của Sở Khoa học và Công nghệ về Kế hoạch cải cách hành chính năm 2024, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành Kế hoạch cải cách hành chính với các nhiệm vụ cụ thể, như sau:

Về cải cách thể chế:Tiếp tụctham mưu ban hành đầy đủ, kịp thời, đúng quy trình các văn bản quy phạm pháp luật để triển khai các quy định của Trung ương. Không để xảy ra tình trạng xin lùi thời hạn trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật do nguyên nhân chủ quan. Thường xuyên theo dõi, đánh giá tình hình thi hành pháp luật thuộc phạm vi quản lý của ngành. Thường xuyên kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý của ngành. Kịp thời xử lý hoặc kiến nghị xử lý các quy định chồng chéo, mâu thuẫn, trái pháp luật.

Về cải cách thủ tục hành chính: Ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC năm 2024. Trong đó, tập trung rà soát, đề xuất đơn giản hóa các TTHC có thành phần hồ sơ, quy trình giải quyết phức tạp, không cần thiết hoặc các TTHC thực hiện không hiệu quả. Kiến nghị các cấp có thẩm quyền bãi bỏ các thủ tục rườm rà, chồng chéo dễ bị lợi dụng để tham nhũng, gây khó khăn cho người dân, tổ chức. Thường xuyên theo dõi, cập nhật và kịp thời công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ trên trên lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng. Xây dựng quy trình nội bộ, quy trình điện tử và công khai kịp thời, đúng quy định.

Tổ chức tốt việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa thuộc phạm vi quản lý của ngành, đảm bảo nguyên tắc 100% hồ sơ thủ tục hành chính của Chi cục phải được tiếp nhận tại Bộ phận một cửa và được cập nhật, luân chuyển, giải quyết trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh; đồng thời, phải liên thông, đồng bộ với Cổng dịch vụ công quốc gia để người dân, doanh nghiệp theo dõi, đánh giá quá trình thực hiện. Có giải pháp giảm tỷ lệ trễ hẹn trong giải quyết hồ sơ (nếu có); nghiêm túc thực hiện đầy đủ, kịp thời việc xin lỗi người dân, tổ chức khi để xảy ra trễ hẹn.

Thực hiện nghiêm việc tiếp nhận, luân chuyển và xử lý hồ sơ thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng kết thúc quy trình xử lý hồ sơ điện tử trước khi có kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Tổ chức khắc phục có hiệu quả các tồn tại, hạn chế đã chỉ ra qua kết quả khảo sát đánh giá sự hài lòng của tổ chức, cá nhân trong giải quyết thủ tục hành chính (nếu có). Tiếp nhận và xử lý kịp thời các thông tin phản ánh, kiến nghị; tổ chức đối thoại định kỳ với người dân và doanh nghiệp để kịp thời có giải pháp tháo gỡ vướng mắc về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính.

Về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước: Rà soát số lượng biên chế hành chính của Chi cục để có phương án cân đối, tinh giản (nếu có) phù hợp theo cơ cấu vị trí việc làm, chức năng, nhiệm vụ, khối lượng công việc thực hiện của từng phòng. Xây dựng Kế hoạch biên chế hành chính năm 2025.

Về cải cách chế độ công vụ: Hoàn thành xây dựng đề án vị trí việc làm của Chi cục theo quy định tại Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của Chính phủ. Thực hiện nghiêm các quy định, quy trình về bổ nhiệm lãnh đạo, quản lý. Xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức năm 2024 của Chi cục.

Về cải cách tài chính công: Các phòng thuộc Chi cục tổ chức thực hiện nghiêm quy chế quản lý và sử dụng tài sản công của cơ quan. Thường xuyên rà soát, cập nhật, nghiên cứu các quy định của pháp luật về sử dụng kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước để thực hiện, đảm bảo đúng quy định của pháp luật, phù hợp với thực tế, hiệu quả, tiết kiệm. Tăng cường công tác xét duyệt, thẩm định quyết toán các cơ quan, đơn vị nhằm phát hiện và chấn chỉnh kịp thời các sai phạm (nếu có) về sử dụng các nguồn tài chính.

Về xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số: Tiếp tục áp dụng tốt hệ thống phần mềm Quản lý văn bản và điều hành trong giải quyết công việc để nâng cao tỷ lệ hồ sơ công việc xử lý trên môi trường mạng. Trên cơ sở danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý có đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình (do Bộ KH&CN công bố), tham mưu Sở trình cấp có thẩm quyền triển khai thực hiện theo quy định. Thực hiện đồng bộ các giải pháp tuyên truyền, vận động, hỗ trợ tổ chức, cá nhân lựa chọn hình thức giải quyết hồ sơ trực tuyến đối với các dịch vụ công trực tuyến toàn trình đã triển khai. Thực hiện kết nối, liên thông các hệ thống thông tin của tỉnh có liên quan đến người dân, doanh nghiệp đã đưa vào vận hành, khai thác với Trục liên thông văn bản quốc gia và nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu. Triển khai số hóa hồ sơ thủ tục hành chính của tổ chức, công dân từ bộ phận 01 cửa, văn thư, chuyên viên, lãnh đạo giải quyết hồ sơ TTHC trong năm 2024.

Giao Phòng Nghiệp vụ 1 chủ trì, phối hợp với các phòng triển khai thực hiện và báo báo định kỳ về kết quả thực nhiệm vụ CCHC và chủ động đề xuất với Lãnh đạo Chi cục để chỉ đạo, triển khai những nhiệm vụ trọng tâm về CCHC thuộc phạm vi quản lý của Chi cục.

Phạm CúcTin khác
1 2 3 4 5  ... 

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang