Cải cách hành chính
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2019/TT-BKHCN Quy định chi tiết xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật
Lượt xem: 102
Ngày 01/6/2023 vừa qua, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 10/2023/TT-BKHCN Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2019/TT-BKHCN ngày 25/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 18 tháng 7 năm 2023.

Theo đó, Thông tư này đã sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2019/TT-BKHCN:

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 như sau:

“2. Quy chuẩn kỹ thuật địa phương là quy chuẩn kỹ thuật do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành kèm theo văn bản quy phạm pháp luật để áp dụng trong phạm vi quản lý của địa phương đối với các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình đặc thù của địa phương và yêu cầu cụ thể về kiểm soát an toàn, môi trường cho phù hợp với đặc điểm địa lý, khí hậu, thủy văn và trình độ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Quy chuẩn kỹ thuật địa phương viết tắt là: QCĐP.”.

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 13 như sau:

“4. Tùy theo mức độ phức tạp của đối tượng quản lý, nội dung quy định kỹ thuật, kết cấu của quy chuẩn kỹ thuật cơ bản được bố cục như sau:

a) Phần, chương, mục, điều, điểm, đoạn, phụ lục; hoặc

b) Phần, điều, điểm, đoạn; hoặc

c) Điều, điểm, đoạn.

Phần, chương, mục, điều, phụ lục trong quy chuẩn kỹ thuật phải có tiêu đề. Tiêu đề là cụm từ chỉ nội dung chính của phần, chương, mục, điều, phụ lục.

Bố cục và đánh số thứ tự trong quy chuẩn kỹ thuật được thực hiện theo Mẫu quy định tại Phụ lục X kèm theo Thông tư này.”.

3. Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 14 như sau:

“4. Hồ sơ, thủ tục đăng ký quy chuẩn kỹ thuật đã ban hành thực hiện theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP.

Bản đăng ký quy chuẩn kỹ thuật được lập theo Mẫu quy định tại Phụ lục XI kèm theo Thông tư này.”.

Đồng thời, Thông tư này cũng đã bổ sung, thay thế, bãi bỏ một số quy định của Thông tư số 26/2019/TT-BKHCN:

1. Thay thế, bỏ một số từ, cụm từ tại các điều, khoản, điểm sau đây:

a) Bỏ cụm từ “có xác nhận của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương” tại điểm a6 khoản 4 Điều 8;

b) Thay thế từ “Bước 4” bằng từ “Bước 5” tại khoản 5 Điều 8.

2. Bãi bỏ khoản 3 Điều 11.

3. Thay thế, bổ sung một số Phụ lục như sau:

a) Thay thế từ “QCVN” bằng từ “QCĐP” tại mục 5 và mục 8 Phụ lục IV;

b) Bổ sung Phụ lục X vào sau Phụ lục IX;

c) Bổ sung Phụ lục XI vào sau Phụ lục X.

                                                                                                Thiên Hòa


Tin khác
1 2 

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang