Cải cách hành chính
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2024
Lượt xem: 52
Đầu năm 2024, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận đã ban hành Kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 02/01/2024 về thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2024 trên địa tỉnh.

Với mục tiêu nhằm tăng cường cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có nhận thức đầy đủ về các nhiệm vụ, mục tiêu và trách nhiệm của mình trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính. Góp phần tạo sự đồng thuận, nhất trí cao để thực hiện tốt công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực quản lý của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Nâng cao nhận thức của người dân về công tác cải cách hành chính nhà nước, cải cách thủ tục hành chính; huy động sự tham gia của người dân, doanh nghiệp trong triển khai, giám sát quá trình thực hiện cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Tăng cường công tác phối hợp, cung cấp, chia sẻ thông tin cải cách hành chính giữa các cơ quan hành chính nhà nước, giữa cơ quan nhà nước với các cơ quan, truyền thông, báo chí và với người dân, doanh nghiệp.

Tại Kế hoạch cũng nêu lên chủ đề tuyên truyền: “Gim h sơ tr hn, tăng s dng dch v công trc tuyến, thanh toán không tin mt”.

Với nội dung tuyên truyền, cụ thể:

Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030; Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 02/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh việc thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2030; Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 07/9/2021 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc nâng cao các chỉ số PAR, SIPAS, PAPI, PCI của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025; Kế hoạch số 3612/KH-UBND ngày 29/9/2021 của UBND tỉnh về cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Bình Thuận và các văn bản của Trung ương, của tỉnh liên quan đến công tác cải cách hành chính.

Kết quả xếp hạng chỉ số PAR, SIPAS, PAPI hằng năm của tỉnh; kết quả xếp hạng chỉ số cải cách hành chính hằng năm của cơ quan, đơn vị, địa phương; kết quả khảo sát mức độ hài lòng về giải quyết thủ tục hành chính của người dân đối với cơ quan, đơn vị, địa phương.

Tình hình triển khai, kết quả, hiệu quả việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 và Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ.

Tình hình, kết quả triển khai thực hiện việc xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số theo Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 17/3/2019 của Chính phủ và Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ; trong đó tập trung tuyên truyền về hiệu quả của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến. Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Các mô hình thí điểm, các gương điển hình tốt trong cải cách hành chính ở Trung ương và địa phương. Các nội dung thông tin phải công khai, minh bạch theo tiêu chí khảo sát, đánh giá chỉ số PAPI.

Cung cấp địa chỉ, số điện thoại “đường dây nóng” về thủ tục hành chính; thông tin, hướng dẫn, truy cập về thủ tục hành chính qua mạng internet; cách thức phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính theo quy định của Trung ương và của tỉnh.

Phạm Cúc


Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang