Cải cách hành chính
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 33
  • Hôm nay: 823
  • Trong tuần: 23 228
  • Trong tháng: 66 157
  • Tất cả: 820643
Đăng nhập
Lượt xem: 297

Công tác cải cách hành chính của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2022

Năm 2022, công tác cải cách hành chính của Sở được triển khai thực hiện đầy đủ theo kế hoạch đề ra; triển khai tốt công tác ISO trong toàn tỉnh; thực hiện tốt công tác rà soát và tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật đúng trình tự, thủ tục quy định; các thủ tục hành chính tham mưu UBND tỉnh công bố sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ kịp thời và niêm yết công khai đầy đủ các thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công của tỉnh và sở; công tác cải cách tổ chức bộ máy và chế độ công vụ đạt kết quả tốt; các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đúng quy định; 100% văn bản đến, đi được thực hiện qua phần mềm quản lý điều hành; 100% thủ tục hành chính giải quyết đúng và sớm hẹn cho tổ chức, công dân; CCVC-NLĐ thuộc Sở thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 27-CT/TU và Chỉ thị 30-CT/TU, Chỉ thị 40-CT/TU ngày 15/8/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Trong đó, đã đạt được một số kết quả cụ thể như sau:

- Về cải cách thể chế: Đối với việc xây dựng 03 văn bản quy phạm pháp luật: Trình và được UBND tỉnh ban hành Quyết định số 17/2022/QĐ-UBND ngày 26/6/2022 bãi bỏ Quyết định số 39/2012/QĐ-UBND ngày 06/9/2012 về việc ban hành Quy định xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật địa phương của tỉnh Bình Thuận; tham mưu UBND tỉnh trình HĐND ban hành Nghị quyết số 04/2022/NQ-HĐND ngày 25/5/2022 quy định về mức chi hỗ trợ thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh đến năm 2030. Hiện nay, đã tham mưu UBND tỉnh trình HĐND Dự thảo Nghị quyết mức chi thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh. Trong năm, đã tổ chức 12 cuộc tuyên truyền quán triệt pháp luật cho 960 lượt CCVC trong cơ quan và các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp trong tỉnh có liên quan về KH&CN với nhiều hình thức như: thông qua các Hội nghị; tổ chức các lớp tập huấn, phổ biến tại các cuộc họp,..

- Về cải cách thủ tục hành chính: Sở thực hiện đăng ký rà soát rút ngắn thời gian giải quyết 02 TTHC, với tỷ lệ rút ngắn bình quân so với quy định là: 8,4%. Tham mưu UBND tỉnh công bố: 08 thủ tục sửa đổi, bổ sung (lĩnh vực TĐC 01 và ATBXHN 07); 01 thủ tục thay thế (quỹ phát triển KHCN cấp tỉnh); 09 thủ tục bãi bỏ (TĐC 06; hoạt động KHCN 01; giám định tư pháp 02). Triển khai thực hiện phân loại tình trạng lưu trữ tài liệu là kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực tại cơ quan, đơn vị để nhiệm vụ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC trong tiếp nhận, giải quyết TTHC đạt chất lượng, hiệu quả. Hiện nay, số lượng TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở là 55. Trong năm, đã tiếp nhận 81 hồ sơ của tổ chức, cá nhân tại Trung tâm hành chính công của tỉnh, giải quyết sớm hẹn 81 hồ sơ, đạt 100%. Triển khai đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính trong quý I, II, III và năm 2022 của CCVC thuộc Sở theo Quyết định số 1063/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 của UBND tỉnh. Kết quả xếp loại: Xuất sắc; Mức độ hài lòng: Rất hài lòng.

- Về cải cách tổ chức bộ máy HCNN: Kể từ tháng 11/2018, sau khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy cấp phòng thuộc Sở từ 06 phòng còn 04 phòng đến nay duy trì ổn định và hiệu quả. Sở và Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan. Đồng thời, rà soát ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ của các phòng, đơn vị thuộc Sở. Sở và các đơn vị thuộc Sở quản lý và sử dụng đảm bảo biên chế, định biên lao động được UBND tỉnh giao trong năm. Đã xây dựng và thực hiện lộ trình tinh giản biên chế được UBND tỉnh phê duyệt. Thực hiện rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của cơ quan, trong đó phân công triển khai việc kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện quy chế.

- Về cải cách chế độ công vụ, công chức: Sở đã thực hiện đảm bảo các quy định về quản lý công chức, viên chức theo phân cấp như: luân chuyển, điều động, đánh giá, thi đua, khen thưởng, nâng lương… cho công chức, viên chức tại cơ quan, đơn vị. Trong quý III, Sở đã tiếp nhận, bố trí công tác cho 3 công chức trúng tuyển trong kỳ thi tuyển dụng năm 2022. Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho công chức, viên chức tại cơ quan như: lý luận chính trị; bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước; chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng khác… Trong năm 2022, chấp hành tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính, không có trường hợp CCVC vi phạm kỷ luật.

- Về cải cách tài chính công: Sở, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tiếp tục thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế và kinh phí quản lý hành chính theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP và Nghị định số 117/2013/NĐ-CP của Chính phủ. 02 đơn vị sự nghiệp của ngành khoa học và công nghệ thực hiện cơ chế tự chủ tài chính đối với tổ chức KHCN công lập theo Nghị định 60/2021/NĐ của Chính phủ. Các đơn vị thực hiện rà soát, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ kịp thời, đúng quy định.

- Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số: Sở đã ban hành kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển Chính phủ số/Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng giai đoạn 2021-2025. Đạt 100% hiệu quả trong công việc ứng dụng các phần mềm: phần mềm quản lý văn bản và điều hành; hệ thống Mail công vụ; phần mềm một cửa điện tử; phần mềm quản lý đề tài/ dự án khoa học công nghệ. Số lượng văn bản phát hành trao đổi giữa các cơ quan, địa phương có liên quan thực hiện dưới dạng điện tử năm 2022 đến thời điểm báo cáo là 1766 văn bản. Ban hành quy chế và thực hiện trả lời các thắc mắc của tổ chức, cá nhân trong chuyên mục “Hỏi - Đáp” trên Trang thông tin điện tử của Sở. Tuyên truyền về hướng dẫn tổ chức, doanh nghiệp, nhân dân thực hiện DVCTT mức độ 3, 4 và DVBCCI để nâng cao chất lượng phục vụ và tính công khai, minh bạch của cơ quan hành chính Nhà nước.

- Triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015: Trình và được UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch số 755/KH-UBND ngày 16/3/2022 kiểm tra tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan Nhà nước tỉnh Bình Thuận năm 2022. Triển khai các hoạt động mở rộng xây dựng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 tại các UBND xã. Tổ chức 04 lớp tập huấn duy trì HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 các cơ quan hành chính cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn với 595 lượt cán bộ, công chức tham gia. Kiểm tra trực tiếp tại 32 cơ quan và kiểm tra 112 cơ quan qua hồ sơ, báo cáo về hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 năm 2022. Phối hợp Sở Nội vụ thực hiện thẩm định, đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 đối với các cơ quan, đơn vị áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 trên địa bàn tỉnh./.

Thiên Hương

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang