Cải cách hành chính
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Quyết định Về việc công nhận kết quả kỳ xét tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Tiến bộ khoa học công nghệ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ năm 2023
Lượt xem: 883
Căn cứ Quyết định số 22/2021/QĐ-UBND ngày 08/10/2021 của UBND tỉnh Bình Thuận Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Thuận; Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019; Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Căn cứ Quyết định số 27/2022/QĐ-UBND ngày 14/9/2022 của UBND tỉnh Ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và công chức, viên chức thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận; Theo đề nghị của Hội đồng tuyển dụng viên chức kỳ xét tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Tiến bộ khoa học công nghệ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ năm 2023 tại Tờ trình số 82/TTr-HĐTDVC ngày 16/5/2023.
QD%20c%C3%B4ng%20nh%E1%BA%ADn%20k%E1%BA%BFt%20qu%E1%BA%A3%20trung%20tuy%E1%BB%83n.pdf

 

Danh%20s%C3%A1ch%20tr%C3%BAng%20tuy%E1%BB%83n.pdf

 

Danh%20s%C3%A1ch%20kh%C3%B4ng%20tr%C3%BAng%20tuy%E1%BB%83n.pdf

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang