Cải cách hành chính
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Quyết định Về việc công nhận kết quả kỳ xét tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Tiến bộ KHCN thuộc Sở Khoa học và Công nghệ năm 2022
Lượt xem: 2670
GIÁM ĐỐC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ BÌNH THUẬN
Căn cứ Quyết định số 22/2021/QĐ-UBND ngày 08/10/2021 của UBND tỉnh Bình Thuận Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Thuận;
Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019;
Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy
thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Căn cứ Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 14/3/2016 của UBND tỉnh Bình Thuận Ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và công chức, viên chức thuộc UBND tỉnh Bình Thuận;
Theo đề nghị của Hội đồng tuyển dụng viên chức kỳ xét tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Tiến bộ KHCN thuộc Sở Khoa học và Công nghệ năm 2022 tại Tờ trình số: 649/TTr-HĐTDVC ngày 31./5/2022 về việc đề nghị công nhận kết quả kỳ xét tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Tiến bộ KHCN thuộc Sở Khoa học và Công nghệ năm 2022.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. 
Công nhận kết quả kỳ xét tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Tiến bộ KHCN thuộc Sở Khoa học và Công nghệ năm 2022 (Danh sách đính kèm).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Giám đốc Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Tiến bộ KHCN, Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở, Hội đồng xét tuyển viên chức, các bộ phận có liên quan và các thí sinh có tên trong danh sách kèm theo tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

89-d__tho_q__cong_nhn_kt_qu_k_xet_tip_nhn_vien_chec_2022_.signed.signed.pdf

 

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang