Cải cách hành chính
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Quyết định tuyển dụng viên chức năm 2022 của Sở Khoa học và Công nghệ
Lượt xem: 1511
Căn cứ Quyết định số 22/2021/QĐ-UBND ngày 08/10/2021 của UBND tỉnh Bình Thuận Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Thuận; Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, qui định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 14/3/2016 của UBND tỉnh Bình Thuận Ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và công chức, viên chức thuộc UBND tỉnh Bình Thuận;
Căn cứ Quyết định số 27/QĐ-SKHCN ngày 01/3/2022 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Tiến bộ KHCN thuộc Sở Khoa học và Công nghệ năm 2022;
Căn cứ Quyết định số 89/QĐ-SKHCN ngày 31/5/2022 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc công nhận kết quả kỳ xét tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Tiến bộ KHCN thuộc Sở Khoa học và Công nghệ năm 2022;
Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Thông tin và Ứng dụng tiến bộ Khoa học Công nghệ tại Tờ trình số 104/TTr-TTƯD ngày 30/6/2022 và Chánh Văn phòng Sở.

QUYẾT ĐỊNH:

 

- Tuyển dụng bà Hoàng Lê Vân Nhi, sinh ngày 03/3/1996, tốt nghiệp Đại học, ngành Sinh học, vào làm việc tại Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Tiến bộ KHCN thuộc Sở Khoa học và Công nghệ, được bố trí vào vị trí Thực nghiệm Ứng dụng Công nghệ Sinh học, kể từ ngày 01/7/2022. (QĐ kèm theo)

Tuyển dụng ông Nguyễn Đức Huy, sinh ngày 19/9/1996, tốt nghiệp Đại học, ngành Công nghệ Thông tin, để bố trí vào vị trí Thông tin và Thống kê KHCN làm việc tại Trung tâm Thông tin và Ứng dụng tiến bộ KHCN thuộc Sở Khoa học và Công nghệ, kể từ ngày 01/7/2022. (QĐ kèm theo)

-Tuyển dụng bà Phạm Thị Hoài Thanh, sinh ngày 03/11/1996, tốt nghiệp Đại học, ngành Bảo vệ thực vật, vào làm việc tại Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Tiến bộ KHCN thuộc Sở Khoa học và Công nghệ, được bố trí vào vị trí Thực nghiệm Ứng dụng Công nghệ Sinh học, kể từ ngày 01/7/2022.(QĐ kèm theo)

-Tuyển dụng ông Hồ Vĩnh Anh, sinh ngày 10/4/1996, tốt nghiệp Đại học, ngành Công nghệ Thực phẩm, vào làm việc tại Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Tiến bộ KHCN thuộc Sở Khoa học và Công nghệ, được bố trí vào vị trí Thực nghiệm Ứng dụng Công nghệ Sinh học, kể từ ngày 01/7/2022.(QĐ kèm theo)

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang