Cải cách hành chính
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Danh sách thí sính đủ điều kiện tham dự kỳ xét tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Tiến bộ KHCN thuộc Sở Khoa học và Công nghệ năm 2022
Lượt xem: 497
Căn cứ Quyết định số 22/2021/QĐ-UBND ngày 08/10/2021 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Thuận;
Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019;

Điều 1. Phê duyệt Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ xét tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Tiến bộ KHCN thuộc Sở Khoa học và Công nghệ năm 2022. Cụ thể như sau:
- Tổng số thí sinh tham gia đăng ký dự tuyển: 04
- Tổng số thí sinh đủ điều kiện dự tuyển: 04
- Tổng số thí sinh không đủ điều kiện dự tuyển: 0

Danh sách chi tiết đính kèm theo Quyết định này
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng các phòng chuyên môn, Giám đốc Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Tiến bộ KHCN, Hội đồng tuyển dụng viên chức, các bộ phận có liên quan và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang