Cải cách hành chính
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Danh mục tài liệu ôn tập kỳ tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Tiến bộ KHCN thuộc Sở Khoa học và Công nghệ năm 2022
Lượt xem: 973
Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư số 06/2020/TTBNV ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Thực hiện Quyết định số 27/QĐ-SKHCN ngày 01/3/2022 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Tiến bộ KHCN (sau đây viết tắt là Trung tâm) thuộc Sở Khoa học và Công nghệ năm 2022.
Hội đồng tuyển dụng viên chức thông báo cho các thí sinh tham dự kỳ xét tuyển dụng viên chức tại Trung tâm thuộc Sở Khoa học và Công nghệ năm 2022 tài liệu ôn tập, như sau:
1. Phần kiến thức chung.
a) Luật Viên chức (Luật số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010 của Quốc hội khoá XII), tập trung ôn tập: Chương II “Quyền và nghĩa vụ của Viên chức”;
Chương III, mục 2 “Hợp đồng làm việc” và mục 6 “Đánh giá viên chức”;
Chương V “Khen thưởng và Kỷ luật”
b) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức (Luật số 52/2019/QH14 ngày 25/11/2019 của Quốc hội khoá XIV), tập trung ôn tập: Khoản 5, khoản 7 Điều 2 “Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật viên chức”.
c) Quyết định số 92/QĐ-UBND ngày 10/01/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin và Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Thuận
2. Phần kiến thức, năng lực, chuyên môn nghiệp vụ 

 2.1. Thông tin và Thống kê KHCN
- Nghị định số 11/2014/NĐ-CP ngày 18/2/2014 của Chính phủ về hoạt động thông tin khoa học công nghệ.
- Thông tư số 15/2018/TT-BKHCN ngày 15/11/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chế độ báo cáo thống kê ngành khoa học và công nghệ.

2.2. Thực nghiệm ứng dụng Công nghệ Sinh học
- Công nghệ vi sinh (Lương Đức Phẩm – NXB Khoa học tự nhiên và Công nghệ).
- Nghị định số 76/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ.
- Quyết định số 3050/QĐ-UBND ngày 08/12/2020 về việc phê duyệt Chương trình ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ thúc đẩy phát
triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2021 – 2025.
3. Giao Thư ký Hội đồng tuyển dụng viên chức phối hợp với Trung tâm tổ chức thực hiện việc đăng tải công khai các tài liệu tại Khoản 1 và Khoản 2 nêu trên lên Trang Thông tin điện tử (Website) của Sở KH&CN và Trung tâm để các thí sinh tham dự được biết

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang