Cải cách hành chính
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Một vài vướng mắc tại Quyết định 1765/QĐ-UBND ngày 14/7/2021 về ban hành Quy chế đánh giá, công nhận hiệu quả, phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến, Đề tài NCKH làm căn cứ đề nghị xét, tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” và các hình thức khen thưởng khác…
Lượt xem: 634

Một vài vướng mắc tại Quyết định 1765/QĐ-UBND ngày 14/7/2021 về ban hành Quy chế đánh giá, công nhận hiệu quả, phạm vi ảnh hưởng  của sáng kiến, Đề tài NCKH làm căn cứ đề nghị xét, tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” và các hình thức khen thưởng khác…

Câu 1. Sở, ngành, địa phương áp dụng thực hiện QĐ 1765/UBND này luôn hay phải ban hành Quy chế riêng trên cơ sở căn cứ QĐ 1765/UBND này?.

TRẢ LỜI:

Căn cứ tại khoản 1, Điều 12 QĐ 1765 “Thủ trưởng các sở, ban, ngành, các tổ chức, doanh nghiệp có trách nhiệm chỉ đạo phòng chuyên môn triển khai Quy chế này và báo cáo kết quả thực hiện về Sở trước ngày 10/12 hàng năm”. Do vậy, việc triển khai quy chế 1765 tuỳ thuộc vào mỗi cơ quan, đơn vị không quy định phải xây dựng quy chế riêng.

          Trước giờ, Sở đã có ban hành quy chế xét, công nhận sáng kiến (trong đó Quyết định công nhận sáng kiến thì tại kết quả có để xếp loại A, B, C) để phục vụ cho công tác thi đua khen thưởng (ban hành theo yêu cầu qua đợt kiểm tra của Ban Thi đua - khen thưởng tỉnh trong năm 2018 là Sở phải ban hành quy chế riêng của Sở để  Giám đốc Sở công nhận các sáng kiến từ Sở đến cơ sở để phục vụ cho công tác thi đua, khen thưởng; chứ Ban TĐKT tỉnh không đồng ý kết quả xét, công nhận sáng kiến của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở theo QĐ 21/UBND mà để phục vụ cho công tác thi đua, khen thưởng) và kết quả công nhận sáng kiến hàng năm của Sở gửi kèm với hồ sơ đề nghị tỉnh khen thưởng đều được Ban TĐKT tỉnh và tỉnh chấp nhận; kể cả gửi hồ sơ khen cấp nhà nước. Do đó, việc đánh giá, công nhận mức độ ảnh hưởng của sáng kiến, Đề tài NCKH theo QĐ 1765/UBND này (theo Điều 4) có đảm bảo hồ sơ khi gửi qua Ban TĐKT tỉnh không, vì các PL kèm theo QĐ 1765/UBND này không có thấy thể hiện kết quả xếp loại A, B, C mà Ban TĐKT cần.  

Căn cứ theo tại khoản 1, khoản 2 Điều 6 Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng.

Căn cứ Điều 4 QĐ 1765 Tiêu chí đánh giá, công nhận mức độ ảnh hưởng của sáng kiến, đề tài.

Do vậy việc công nhận mức độ ảnh hưởng của sáng kiến, đề tài sẽ không thực hiện xếp loại A,B, C mà chỉ thực hiện đánh giá Đạt hoặc Không đạt.

Được biết, hiện nay Sở Nội vụ cũng đang tham mưu chuẩn bị ban hành hướng dẫn về thực hiện công tác thi đua khen thưởng theo TT 01/2019

Câu 2. Tại trang 1, Điều 2: “1. Sáng kiến: Là giải pháp kỹ thuật, giải pháp quản lý, giải pháp tác nghiệp hoặc giải pháp ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để tăng năng suất lao động, tăng hiệu quả công tác đã được công nhận không quá 36 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ đề nghị xem xét, đánh giá, công nhận mức độ ảnh hưởng.”  -> cơ quan nào công nhận (Sở công nhận hay đơn vị thuộc Sở công nhận theo QĐ 21/UBND).

TRẢ LỜI:

Đối với công nhận sáng kiến được căn cứ:

          - Tại khoản 1, Điều 6 Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND: “ Tác giả sáng kiến có thể yêu cầu công nhận sáng kiến tại các cơ sở sau đây: a) Tại cơ sở là chủ đầu tư tạo ra sáng kiến; b) Tại cơ sở được tác giả sáng kiến chuyển giao sáng kiến theo thỏa thuận giữa hai bên, với điều kiện chủ đầu tư tạo ra sáng kiến từ chối công nhận sáng kiến và không có thỏa thuận khác với tác giả sáng kiến; c) Tại cơ sở được tác giả sáng kiến chuyển giao sáng kiến theo thỏa thuận giữa hai bên, trong trường hợp tác giả sáng kiến đồng thời là chủ đầu tư tạo ra sáng kiến.”

- Tại khoản 5, Điều 8 Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND quy định: việc xét công nhận sáng kiến do người đứng đầu cơ sở xét công nhận sáng kiến quyết định.

Ví dụ:  - tác giả sáng kiến thuộc đơn vị trực thuộc Sở thì sẽ do Thủ trưởng đơn vị thuộc Sở xét công nhận sáng kiến quyết định

             - tác giả sáng kiến là công chức thuộc Khối Văn phòng Sở thì sẽ do Giám đốc Sở xét công nhận sáng kiến quyết định

Câu 3. Tại trang 2, Điều 2: “4. Sáng kiến, đề tài có phạm vi ảnh hưởng cơ sở: Sáng kiến, đề tài có khả năng ứng dụng và mang lại lợi ích thiết thực cho sản xuất, đời sống, công tác tại ít nhất 02 phòng, ban, đơn vị thuộc cơ quan cấp cơ sở.” -> hiện nay, mỗi cơ quan, đơn vị do sắp xếp, tinh gọn bộ máy nên đa số đều có khoản 2 phòng;

Ví dụ: Phòng hành chính và Phòng chuyên môn thì làm sao sáng kiến của Phòng hành chính (được công nhận theo QĐ 21/UBND) mà bắt Phòng chuyên môn phải thực hiện, cụ thể là sáng kiến về lĩnh vực tài chính, kế toán.

TRẢ LỜI: phòng hành chính (được hiểu ở đây là phòng thuộc Khối Văn phòng Sở) chuyển giao sáng kiến về lĩnh vực tài chính, kế toán cho ít nhất 02 đơn vị trực thuộc Sở hoăc đơn vị ngoài Sở áp dụng

Câu 4. Tại trang 6, Điều 8: “4. Hội đồng quyết định kết quả đánh giá trên cơ sở tổng hợp điểm hiệu quả, ý kiến đánh giá phạm vi ảnh hưởng của các thành viên có mặt tại cuộc họp và có phiếu đánh giá hợp lệ.” -> vậy thành viên vắng mặt thì sao?, có phải gửi để lấy phiếu bổ sung cho đủ số lượng thành viên Hội đồng không?.

TRẢ LỜI:

- Nếu thành viên hội đồng vắng mặt sẽ không thực hiện lấy phiếu bổ sung, phiếu kết quả chỉ được tính theo số lượng thành viên Hội đồng hiện có.

Tuy nhiên số lượng thành viên hội đồng phải thực hiện đúng theo quy định tại  khoản 2, Điều 8 Quyết định 1765 “Cuộc họp phải có mặt ít nhất 2/3 (hai phần ba) số lượng thành viênHội đồng. Đối với Hội đồng có 3 thành viên, cuộc họp phải có mặt đầy đủ 3thành viên”

Câu 5. Tại trang 7, Điều 8: “6. Trường hợp thành viên của Hôị đồng là tác giả, đồng tác giả có sáng kiến, đề tài yêu cầu đánh giá mức độ ảnh hưởng sẽ không được đánh giá và bỏ phiếu cho sáng kiến, đề tài đó.”  -> Ví dụ: HĐ có 6 người mà trong đó có 2 người có cùng sáng kiến (đồng tác giả) thì tính phiếu sao đây (chẳng lẽ lấy phiếu của 4 người còn lại hay là phải lập riêng HĐ chỉ để xét cho sáng kiến này???). Mình không để họ bỏ phiếu thì tính phần trăm để đạt trên 80% thành viên HĐ có mặt như thế nào đây?.

          TRẢ LỜI:

          Nếu thành viên của Hội đồng là tác giả, đồng tác giả thì sẽ không mời thành viên đó tham dự làm thành viên Hội đồng

Câu 6. Tại trang 7, Điều 9: “c) 01 Bản photo Giấy chứng nhận sáng kiến hoặc Quyết định công nhận kết quả thực hiện đề tài của cấp có thẩm quyền.”  -> là sao? Có phải đơn vị trực thuộc Sở xét, công nhận sáng kiến theo QĐ 21/UBND, giờ gửi lên Sở để đánh giá, công nhận mức độ ảnh hưởng của sáng kiến, Đề tài NCKH theo QĐ 1765/UBND  -> tuy nhiên, việc này nên xem xét lại theo giải thích tại điểm 1 nêu trên.

TRẢ LỜI:

- “c) 01 Bản photo Giấy chứng nhận sáng kiến hoặc Quyết định công nhận kết quả thực hiện đề tài của cấp có thẩm quyền.” theo quy định tại  khoản 5, Điều 8 Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND việc xét công nhận sáng kiến do người đứng đầu cơ sở xét công nhận sáng kiến quyết định. ( đã giải thích cụ thể tại câu 2).

- Tại khoản 2, Điều 9 QĐ 1765 quy định “Hồ sơ đề nghị đánh giá mức độ ảnh hưởng của sáng kiến, đề tài làm căn cứ xét, công nhận Danh hiệu thi đua cơ sở và các hình thức khen thưởng theo công trạng, thành tích gửi về Thường trực Hội đồng Cơ quan cấp cơ sở (trước ngày 30 tháng 11 hàng năm) đối với ngành Giáo dục và Đào tạo (trước ngày 15 tháng 7 hàng năm). Tức là: Hồ sơ phục vụ xem xét, đánh giá mức độ ảnh hưởng của sáng kiến, đề tài của đơn vị trực thuộc sẽ gửi về Sở ( tại Sở sẽ thành lập hội đồng xét công nhận mức độ ảnh hưởng của sáng kiến, đề tài của các phòng, đơn vị thuộc Sở)

Câu 7. Tại trang 8, Điều 14: “Trong trường hợp Giấy xác nhận sáng kiến, đề tài đã được ban hành nhưng phát hiện gian dối, vi phạm trong kê khai, lập hồ sơ, Thư ký Hội đồng có trách nhiệm tham mưu Người đứng đầu cơ quan cấp cơ sở ban hành Quyết định hủy bỏ Giấy xác nhận đã được công nhận.” -> ở đây là Giấy chứng nhận (theo QĐ 21/UBND) hay là Giấy xác nhận (theo QĐ 1765/UBND này). Theo đọc hiểu có thể đây là Giấy chứng nhận (theo QĐ 21/UBND).

          TRẢ LỜI

“Trong trường hợp Giấy xác nhận sáng kiến, đề tài đã được ban hành nhưng phát hiện gian dối, vi phạm trong kê khai, lập hồ sơ, Thư ký Hội đồng có trách nhiệm tham mưu Người đứng đầu cơ quan cấp cơ sở ban hành Quyết định hủy bỏ Giấy xác nhận đã được công nhận.”. Giấy xác nhận được nêu ở đây là nằm trong nội dung thành phần hồ sơ phục vụ xem xét, đánh giá mức độ ảnh hưởng của sáng kiến, đề tài. Do vậy Giấy chứng nhận theo QĐ 21/UBND.

Tin khác

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang