Cải cách hành chính
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế kỳ xét tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Tiến bộ KHCN thuộc Sở Khoa học và Công nghệ năm 2022
Lượt xem: 1165
Căn cứ Quyết định số 69/QĐ-SKHCN ngày 01/4/2022 của Sở Khoa họcvà Công nghệ về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Tiến bộ KHCN thuộc Sở Khoa học và Công nghệ năm 2022;
Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019;
Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12//2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;
Căn cứ Quyết định số 27/QĐ-SKHCN ngày 01/3/2022 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Tiến bộ KHCN (sau đây viết tắt là Trung tâm) thuộc Sở Khoa học và Công nghệ năm 2022;
Theo đề nghị của Thư ký Hội đồng tuyển dụng viên chức.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. 
Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế kỳ xét tuyển dụng
viên chức tại Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Tiến bộ KHCN thuộc Sở Khoa
học và Công nghệ năm 2022
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Thư ký và các thành viên Hội đồng tuyển dụng, Trưởng các đơn
vị trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ và các cá nhân có liên quan chịu trách
nhiệm thi hành Quyết định này.
80-QUYT%20_ENH%20BAN%20HANH%20QUY%20CH%20XET%20TUYAN%20VC%202022.signed.signed%20(1).pdf
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang