Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì và chủ nhiệm nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2018 (đợt 3).

Thông báo

Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì và chủ nhiệm nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2018 (đợt 3).

Căn cứ Quyết định số 42/2015/QĐ-UBND ngày 10/9/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh trên địa bàn Bình Thuận.
Căn cứ Quyết định số 3121/QĐ-UBND ngày 02/11/2017 của UBND tỉnh về việc Phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng thực hiện trong kế hoạch năm 2018.
Sở Khoa học và Công nghệ Bình Thuận thông báo đến các tổ chức, cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ trong và ngoài tỉnh đăng ký tham gia tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh năm 2018 (đợt 3) như sau:

 

Tên nhiệm vụ KHCN “Xây dựng vùng nguyên liệu và sản xuất các sản phẩm từ cây Sâm bố chính tại Bình Thuận”.


a. Định hướng mục tiêu chính của nhiệm vụ KHCN: 
- Tạo dựng được vùng nguyên liệu Sâm bố chính trên địa bàn Bình Thuận.
- Phát triển nguồn dược liệu mới trên địa bàn Bình Thuận, sản xuất các sản phẩm có giá trị từ Sâm bố chính, nâng cao thu nhập cho nông dân Bình Thuận.


b. Dự kiến sản phẩm chính của nhiệm vụ KHCN: 

- Quy trình công nghệ về trồng, thu hoạch, nuôi cấy mô, sản xuất cây con trong vườn ươm và sản xuất các sản phẩm từ Sâm bố chính Bình Thuận.
- Vùng nguyên liệu trồng Sâm bố chính, có địa điểm, diện tích, số hộ dân, sản lượng, chất lượng Sâm bố chính cần đạt cụ thể.
- Mô hình nuôi cấy mô, vườn ươm Sâm bố chính, với diện tích, số lượng cây con cụ thể.
- Sản phẩm từ Sâm bố chính sử dụng trong y dược, đáp ứng yêu cầu của Bộ Y tế.
- Cây sâm bố chính có các tiêu chí đánh giá cụ thể về mặt chất lượng.


c. Dự kiến phương thức thực hiện:

- Có tổ chức hoặc cá nhân trên địa bàn tỉnh tham gia và cam kết đầu tư cơ sở vật chất để xây dựng vùng nguyên liệu và sản xuất các sản phẩm từ Sâm bố chính.
- Ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí chuyển giao công nghệ, đào tạo, tập huấn, quản lý dự án…


d. Dự kiến đơn vị sử dụng kết quả:

- Sử dụng trực tiếp: Các hộ dân tham gia dự án; doanh nghiệp đầu tư vùng nguyên liệu và sản xuất các sản phẩm.
-  Sử dụng gián tiếp: Sở NN& PTNT; Sở Y tế; Hội Đông y. 


        Thành phần hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn bao gồm:

1. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ. 
2. Đơn đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (Biểu B1-1-ĐON).
        3. Thuyết minh nhiệm vụ khoa học và công nghệ (B1-2a-TMĐTCN).
        4. Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ (Biểu B1-3-LLTC);
             Kết quả đánh giá hoạt động hàng năm của tổ chức khoa học và công nghệ (nếu có).
        5. Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và các cá nhân đăng ký thực hiện chính nhiệm vụ khoa học và công nghệ có xác nhận của cơ quan quản lý nhân sự (Biểu B1-4-LLCN).
       6. Văn bản xác nhận về sự đồng ý của các tổ chức đăng ký phối hợp thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (nếu có), (Biểu B1-5-PHNC).
       7. Văn bản chứng minh năng lực về nhân lực khoa học và công nghệ, trang thiết bị của đơn vị phối hợp và khả năng huy động vốn từ nguồn khác để thực hiện (trường hợp có đơn vị phối hợp, huy động vốn từ nguồn khác, nếu có).
8. Báo giá thiết bị, nguyên vật liệu chính cần mua sắm để thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (nếu có).
9. Giấy cam kết của tổ chức, cá nhân sử dụng kết quả nhiệm vụ KHCN khi kết thúc đưa vào ứng dụng trong thực tiễn.  


Các biểu mẫu có thể tải từ website  http://skhcn.binhthuan.gov.vn  tại mục Thông báo.


Tổ chức và cá nhân tham gia tuyển chọn nhiệm vụ KHCN gửi 01 bộ Hồ sơ (gồm 13 bản : 01 bản gốc và 12 bản sao) về Sở Khoa học và Công nghệ Bình Thuận (qua đường bưu điện hoặc gửi  trực tiếp). 


Hồ sơ phải được niêm phong và bên ngoài ghi rõ:

a) Tên nhiệm vụ khoa học và công nghệ (Tên dự án); 
b) Tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ mail của tổ chức đăng ký chủ trì và tổ chức tham gia phối hợp thực hiện (chỉ ghi danh sách tổ chức đã có xác nhận tham gia phối hợp); 
c) Họ tên, số điện thoại, địa chỉ mail của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và danh sách cá nhân tham gia chính thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ; 
d) Danh mục tài liệu có trong hồ sơ.


Thời gian nhận hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn chậm nhất đến 17 giờ ngày 18/06/2018. Ngày nhận hồ sơ là ngày ghi dấu của bưu điện (trường hợp gửi qua Bưu điện) hoặc dấu công văn đến của Sở Khoa học và Công nghệ Bình Thuận (trường hợp gửi trực tiếp). 


Trường hợp thành phần hồ sơ không đầy đủ và không nộp đúng thời gian như trên, Sở Khoa học và Công nghệ không đưa ra tuyển chọn.

Địa chỉ liên hệ:       Sở Khoa học và Công nghệ. 
                               Số 08, Nguyễn Tất Thành, Tp. Phan Thiết, Bình Thuận.    
                               ĐT:    062.3823393; Email: qlkh@skhcn.binhthuan.gov.vn


BIỂU MẪU HỒ SƠ

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

4917910
 
 
 
 
 
 
 
Thông báo - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Khoa học Công nghệ Tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 08 Nguyễn Tất Thành - TP. Phan Thiết - Tỉnh Bình Thuận - Điện thoại: (062).3821408; Fax: (062).3824053

Email: skhcn@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech