Thông báo đề xuất đặt hàng dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi bắt đầu thực hiện từ năm 2020

Thông báo

Thông báo đề xuất đặt hàng dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi bắt đầu thực hiện từ năm 2020

Căn cứ Thông tư số 07/2016/TT-BKHCN ngày 22/4/2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định quản lý Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2025;
Thực hiện Công văn số 418/BKHCN-ĐP ngày 26/02/2019 của Bộ Khoa học Công nghệ về việc đề xuất đặt hàng dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi bắt đầu thực hiện từ năm 2020 (đính kèm);
Nay Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến các tổ chức, cá nhân đề xuất dự án tham gia Chương trình Nông thôn miền núi bắt đầu thực hiện từ năm 2020 với một số nội dung như sau:
1. Các dự án được ưu tiên:
- Hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao công nghệ có sự tham gia của doanh nghiệp với vai trò là hạt nhân liên kết trong chuỗi giá trị sản xuất hàng hóa.
- Ứng dụng công nghệ cao, công nghệ thông minh, công nghệ bảo quản, chế biến sau thu hoạch trong nông nghiệp.
- Ứng dụng công nghệ, thiết bị phục vụ sản xuất gắn với du lịch sinh thái.
- Dự án có thu hút cán bộ khoa học trẻ, tình nguyện tìm đến làm việc thường xuyên tại các vùng nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số để hướng dẫn, chuyển giao công nghệ.
2. Một số lưu ý khi xây dựng dự án:
- Các dự án tham gia chương trình có xuất xứ công nghệ và tổ chức hỗ trợ ứng dụng công nghệ đáp ứng được các tiêu chí theo quy định tại khoản 3 và khoản 4 điều 6 của Thông tư số 07.
- Xây dựng dự toán kinh phí thực hiện dự án căn cứ Thông tư số 348/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính quy định quản lý tài chính thực hiện Chương trình và Quyết định 224/QĐ-BKHCN ngày 15/02/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc Quy định về xây dựng dự toán chi công lao động khoa học  của dự án thuộc “Chương trình Hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2025”.
- Hồ sơ đề xuất dự án phải xây dựng theo đúng các biểu mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 07/2016/TT-BKHCN.
3. Thành phần Hồ sơ đề xuất dự án theo Thông tư 07/2016/TT-BKHCN bao gồm:
a) Thuyết minh dự án (Mẫu B1.1-TMDA);
b) Tóm tắt hoạt động khoa học của Tổ chức chủ trì (Mẫu B1.2-HĐTCCT);
c) Lý lịch khoa học của Chủ nhiệm dự án (Mẫu B1.3-LLKHCN);
d) Tóm tắt hoạt động của Tổ chức hỗ trợ ứng dụng công nghệ (Mẫu B1.4-HĐTCHTCN);
đ) Mẫu đề xuất đặt hàng dự án (B1.5-ĐXĐHDA);
   e) Tài liệu chứng minh xuất xứ công nghệ theo quy định tại khoản 4 Điều 6 của Thông tư số 07/2016/TT-BKHCN.
4. Thời gian chậm nhất nộp hồ sơ: Đến 17h ngày 25/03/2019.
5. Địa điểm nộp hồ sơ:   
                                Sở Khoa học và Công nghệ Bình Thuận.
                 Số 08 Nguyễn Tất Thành, thành phố Phan Thiết.
                             ĐT: 0252.3823.393; Email: qlkh@skhcn.binhthuan.gov.vn
Trên cơ sở đề xuất của các tổ chức, cá nhân, Sở KH&CN tổng hợp, xem xét tính cấp thiết, tổ chức xác định nhiệm vụ, trình chủ tịch UBND tỉnh đề xuất đặt hàng với Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện trong năm 2020./.


hướng dẫn

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

5297371
 
 
 
 
 
 
 
Thông báo - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Khoa học Công nghệ Tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 08 Nguyễn Tất Thành - TP. Phan Thiết - Tỉnh Bình Thuận - Điện thoại: (062).3821408; Fax: (062).3824053

Email: skhcn@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech