Phê duyệt kết quả tuyển chọn đề tài “Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ xây dựng mô hình chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ mè đen 02 mảnh vỏ hiệu quả tại Bình Thuận”

Thông báo

Phê duyệt kết quả tuyển chọn đề tài “Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ xây dựng mô hình chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ mè đen 02 mảnh vỏ hiệu quả tại Bình Thuận”

Ngày  25 tháng  7  năm 2017, UBND tỉnh có quyết định số 2098  /QĐ-UBND phê duyệt kết quả tuyển chọn đề tài “Ứng  dụng  tiến  bộ  khoa học  công  nghệ  xây  dựng  mô  hình  chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ mè đen 02 mảnh vỏ hiệu quả tại Bình Thuận”, cụ thể:

2. Cơ quan chủ trì thực hiện: Công ty TNHH MTV Hưng Nông Phát.

3.  Chủ  nhiệm  đề  tài:  Ông  Ngô  Thái  Sơn,  Phó  Giám  đốc  Công  ty  TNHH 

MTV Hưng Nông Phát.

4. Thời gian thực hiện: 18 tháng (Kể từ ngày ký hợp đồng).

5. Tổng kinh phí thực hiện đề tài:  1.948.923.400  đồng  (Một tỷ,  chín trăm 

bốn mươi tám triệu, chín trăm hai mươi ba nghìn, bốn trăm đồng). Bao gồm:

- Kinh phí từ ngân sách sự nghiệp khoa học của tỉnh là: 434.000.000 đồng. 

Trong đó:

+ Kinh phí giao khoán: 277.650.000 đồng. 

+ Kinh phí không giao khoán: 156.350.000 đồng.

-  Kinh  phí  từ  nguồn  tự  có  của  Công  ty  TNHH  MTV  Hưng  Nông  Phát: 

217.423.400 đồng.

- Kinh phí từ các nguồn khác: 1.297.500.000 đồng.

6. Mục tiêu đề tài: 

a) Mục tiêu chung:

Xây dựng chuỗi giá trị nhằm nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm mè trên 

cơ sở hình thành mối liên kết sản xuất – tiêu thụ bền vững, nâng cao chất lượng hạt 

2

mè thương phẩm, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, góp phần tăng thu nhập cho 

nông dân trồng mè đen 2 vỏ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

b) Mục tiêu cụ thể:

-  Điều tra, đánh giá chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ mè đen hiện  tại và đề 

xuất các giải pháp hỗ trợ để nâng cao giá trị gia tăng sản phẩm mè đen 2 mảnh vỏ 

Bình Thuận. Lập sơ đồ chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ mè đen Bình Thuận.

-  Xây dựng mô hình chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ mè đen 2 mảnh vỏ có 

hiệu quả tại 2 huyện Hàm Thuân Bắc và Bắc Bình.  Giúp cho người trồng mè (các 

hộ tham gia mô hình) tăng thu nhập từ 10 -  20%. Đảm bảo sản phẩm mè trong mô 

hình đạt chất lượng; đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm theo các quy định của Nhà 

nước.

- Tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật thâm canh cây mè và hội thảo nhân 

rộng mô hình chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ mè đen 2 mảnh vỏ Bình Thuận.

7. Nội dung đề tài:

-  Nội dung 1: Điều tra và phân tích, đánh giá chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ 

mè đen hiện nay tại 2 huyện Hàm Thuận Bắc và Bắc Bình. Đề xuất các giải pháp 

hỗ trợ nâng cao giá trị gia tăng sản phẩm mè đen 2 mảnh vỏ Bình Thuận.

-  Nội dung 2: Xây dựng mô hình chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ mè đen 02 

mảnh vỏ Bình Thuận với quy mô 50 ha (gồm 25 ha vụ hè thu và 25 ha vụ đông 

xuân tại hai huyện Hàm Thuận Bắc và Bắc Bình). 

- Nội dung 3: Tổ chức 03 lớp tập huấn Quy trình thâm canh cây mè đen 2 vỏ 

Bình Thuận và sản xuất theo hướng an toàn cho các hộ nông dân tham gia mô hình 

và các hộ lân cận (150 nông dân) và 2 buổi hội thảo về chuỗi liên kết sản xuất, tiêu 

thụ mè đen tại Bình Thuận (160 người). 

- Nội dung 4 : Báo cáo tổng kết đề tài.

8. Sản phẩm đề tài: 

-  Sơ đồ chuỗi liên kết sản xuất  -  tiêu thụ mè đen Bình Thuận đề xuất được 

các giải pháp cụ thể nhằm hỗ trợ nâng cao giá trị gia tăng sản phẩm mè đen đối với 

các tác nhân tham gia chuỗi;

- Quy trình ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ sản xuất mè đen 2 mảnh vỏ 

hiệu quả và an toàn vệ sinh thực phẩm tại Bình Thuận phù hợp với điều kiện canh 

tác của địa phương và khả năng đầu tư của nông dân;

-  Mô hình sản xuất mè đen 2 mảnh vỏ Bình Thuận đạt hiệu quả cao và an 

toàn vệ sinh thực phẩm  với quy mô 50 ha,  gồm 25 ha vụ hè thu và 25 ha vụ đông 

xuân tại hai huyện Hàm Thuận Bắc và Bắc Bình,  số hộ dân tham gia tối thiểu là 50 

hộ: Năng suất mè trong mô hình đạt bình quân 0,8 tấn/ha trở lên, tăng hơn 3 tạ/ha 

3

so với bình quân năng suất mè của tỉnh năm 2015. Các hộ tham gia mô   hình có thu 

nhập tăng từ 10 – 20% so với các hộ ngoài mô hình;

-  03 lớp tập huấn quy trình thâm canh cây mè đen 2 vỏ Bình Thuận và sản 

xuất theo hướng an toàn và 02 hội thảo về chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ mè đen;

-  Đạt  40-50  tấn  hạt  mè  đen  2  mảnh  vỏ  Bình  Thuận  đạt  tiêu  chuẩn  TCVN 

8798:2011;

-  Hợp  đồng  mua  bán  mè  thương  phẩm  giữa  công  ty  và  tổ  chức  nông dân, 

đảm bảo nghĩa vụ và quyền lợi của hai bên;

- Báo cáo tổng kết đề tài.

9. Đơn vị sử dụng trực tiếp kết quả sau khi nghiên cứu: 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bình Thuận;

- Công ty TNHH MTV Hưng Nông Phát. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

3403451
 
 
 
 
 
 
 
Thông báo - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Khoa học Công nghệ Tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 08 Nguyễn Tất Thành - TP. Phan Thiết - Tỉnh Bình Thuận - Điện thoại: (062).3821408; Fax: (062).3824053

Email: skhcn@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech