Thông Báo về việc công bố địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email và trang thông tin điện tử tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính

Thông báo

Thông Báo về việc công bố địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email và trang thông tin điện tử tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính
      UBND TỈNH BÌNH THUẬN

SỞ KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ

 

Số:   794     /TB-SKHCN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   

Bình Thuận,  ngày    16      tháng    9   năm 2011

 

 

THÔNG BÁO

Về việc công bố địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email và trang thông tin điện tử tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính

 

Nhằm tiếp tục tăng cường việc thực hiện Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ và thực hiện Quyết định số 1603/QĐ-UBND ngày 28 tháng 7 năm 2011 của Chủ tịch UBND tỉnh về ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Thuận thông báo địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email và trang thông tin điện tử tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính, cụ thể như sau:

1. Nội dung phản ánh, kiến nghị

a) Những vướng mắc cụ thể trong thực hiện quy định hành chính do hành vi chậm trễ, gây phiền hà hoặc không thực hiện, thực hiện không đúng quy định hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của cán bộ, công chức.

b) Sự không phù hợp của quy định hành chính với thực tế.

c) Sự không đồng bộ, không thống nhất của các quy định hành chính.

d) Quy định hành chính không hợp pháp.

đ) Quy định hành chính trái với các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập.

e) Những vấn đề khác liên quan đến quy định hành chính.

f) Đề xuất phương án xử lý những phản ánh quy định tại các Điểm a, b, c, d, đ và e của Khoản 1 thông báo này.  

g) Đề xuất sáng kiến ban hành mới quy định hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân.

2. Cách thức gửi phản ánh, kiến nghị

Các phản ảnh, kiến nghị được gửi trực tiếp tại cơ quan hoặc thông qua dịch vụ bưu chính đến địa chỉ như sau:

a) Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Thuận (08, đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận).

- Phản ánh qua điện thoại theo số máy: 0623.821.408 (Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả).

- Gửi thông tin qua đường thư điện tử theo địa chỉ: skhcn@binhthuan.gov.vn

- Địa chỉ website: http://skhcn.binhthuan.gov.vn - Thư mục Thủ tục hành chính.  

b) Chi cục Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng tỉnh Bình Thuận (Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả).

- Phản ánh qua điện thoại theo số máy: 0623.822.390 (Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả).

- Địa chỉ website: http://www.chicuctdcbinhthuan.gov.vn.

3. Yêu cầu đối với phản ánh, kiến nghị

a) Sở Khoa học và Công nghệ chỉ tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở.  

b) Sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt.

c) Thể hiện rõ nội dung phản ánh, kiến nghị.

d) Ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại (hoặc địa chỉ thư tín khi cần liên hệ) của cá nhân, tổ chức có phản ánh, kiến nghị.

  Sở Khoa học và Công nghệ thông báo cho cá nhân, tổ chức biết./.

 

Nơi nhận:
- Văn phòng UBND tỉnh;

- Chi cục TĐC, Ban biên tập website Sở (thông báo website);

- Lưu: VT, VP.

GIÁM ĐỐC
(Đã ký)

 


Lê Văn Tiến

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

5297362
 
 
 
 
 
 
 
Thông báo - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Khoa học Công nghệ Tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 08 Nguyễn Tất Thành - TP. Phan Thiết - Tỉnh Bình Thuận - Điện thoại: (062).3821408; Fax: (062).3824053

Email: skhcn@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech