Thông báo tuyển chọn dự án liên quan đến xỉ than của Trung tâm Nhiệt điện Vĩnh Tân (lần 2)

Thông báo

Thông báo tuyển chọn dự án liên quan đến xỉ than của Trung tâm Nhiệt điện Vĩnh Tân (lần 2)

Căn cứ Quyết định số 42/2015/QĐ-UBND ngày 10/9/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh trên địa bàn Bình Thuận.
       Căn cứ Quyết định số 3231/QĐ-UBND ngày 14/11/2017 của UBND tỉnh về việc Phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng thực hiện trong kế hoạch năm 2018 (đợt 2).
Sở Khoa học và Công nghệ Bình Thuận thông báo đến các tổ chức, cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ trong và ngoài tỉnh đăng ký tham gia tuyển chọn thực hiện 01 dự án cấp tỉnh năm 2018 như sau:
        Tên dự án: “Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật tái sử dụng tro, xỉ than của Trung tâm Nhiệt điện Vĩnh Tân sản xuất các sản phẩm phục vụ công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
     a. Định hướng mục tiêu chính của dự án : 
     - Tái sử dụng tro, xỉ than của Trung tâm Nhiệt điện Vĩnh Tân sản xuất sản phẩm phục vụ công trình xây dựng nhằm giảm thiểu tác động môi trường.
     - Xây dựng công trình xây dựng từ tro, xỉ đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật của nhà nước, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Thuận 
     b. Dự kiến sản phẩm chính của dự án: 
     - Các quy trình sản xuất sản phẩm phục vụ công trình xây dựng từ tro, xỉ than của Trung tâm Nhiệt điện Vĩnh Tân đạt TCVN.
     - Quy trình thu, vận chuyển tro, xỉ than từ Trung tâm Nhiệt điện Vĩnh Tân phục vụ công trình xây dựng trong tỉnh không ảnh hưởng môi trường.
     - Các sản phẩm từ tro, xỉ cụ thể: Gạch không nung; bê tông khối; bê tông gia cố đê điều; đường giao thông nông thôn... Sản phẩm đề xuất có các tiêu chí chất lượng cần đạt, đáp ứng TCVN cụ thể.
     - Các công trình xây dựng trên địa bàn Bình Thuận tương ứng với các sản phẩm cụ thể. 
     c. Dự kiến phương thức thực hiện của dự án:
      - Tuyển chọn các tổ chức KHCN có các quy trình, công nghệ sản xuất các sản phẩm phù hợp đã được áp dụng xây dựng công trình xây dựng thành công, tham gia thực hiện. Hồ sơ tham gia phải đề xuất được ít nhất 01 sản phẩm, 01 công trình xây dựng sản phẩm đó trên địa bàn Bình Thuận. 
      - Có doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân cùng tham gia đối ứng kinh phí trang thiết bị sản xuất các sản phẩm, xây dựng công trình tương ứng từ tro xỉ than bền vững trên địa bàn tỉnh.
      - Ngân sách nhà nước sẽ hỗ trợ phần chuyển giao công nghệ; đăng ký thương hiệu; đào tạo; quản lý dựu án....
     d. Dự kiến đơn vị sử dụng kết quả của dự án: 
      - Sử dụng trực tiếp: Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện.
      - Sử dụng gián tiếp: Sở Xây dựng; Sở Giao thông Vận tải (nếu có sản phẩm đường giao thông nông thôn). 


        Thành phần hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn bao gồm:

1. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ. 
2. Đơn đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (Biểu B1-1-ĐON).
       3. Thuyết minh nhiệm vụ khoa học và công nghệ (Biểu B1-2c-TMDA).
       4. Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ (Biểu B1-3-LLTC);
             Kết quả đánh giá hoạt động hàng năm của tổ chức khoa học và công nghệ (nếu có).
       5. Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và các cá nhân đăng ký thực hiện chính nhiệm vụ khoa học và công nghệ có xác nhận của cơ quan quản lý nhân sự (Biểu B1-4-LLCN).
       6. Văn bản xác nhận về sự đồng ý của các tổ chức đăng ký phối hợp thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (nếu có), (Biểu B1-5-PHNC).
        7. Văn bản chứng minh năng lực về nhân lực khoa học và công nghệ, trang thiết bị của đơn vị phối hợp và khả năng huy động vốn từ nguồn khác để thực hiện (trường hợp có đơn vị phối hợp, huy động vốn từ nguồn khác).
8. Báo giá thiết bị, nguyên vật liệu chính cần mua sắm để thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (nếu có).
9. Giấy cam kết của tổ chức, cá nhân sử dụng kết quả dự án khi kết thúc đưa vào ứng dụng trong thực tiễn.  
        Các biểu mẫu có thể tải từ website  http://skhcn.binhthuan.gov.vn  tại mục Thông báo.


        Tổ chức và cá nhân tham gia tuyển chọn nhiệm vụ KH&CN gửi 01 bộ Hồ sơ (gồm 13 bản : 01 bản gốc và 12 bản sao) về Sở Khoa học và Công nghệ Bình Thuận (qua đường bưu điện hoặc gửi  trực tiếp). 

       

       Hồ sơ phải được niêm phong và bên ngoài ghi rõ:

        a) Tên nhiệm vụ khoa học và công nghệ; 
        b) Tên, địa chỉ của tổ chức đăng ký chủ trì và tổ chức tham gia phối hợp thực hiện (chỉ ghi danh sách tổ chức đã có xác nhận tham gia phối hợp); 
        c) Họ tên của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và danh sách cá nhân tham gia chính thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ; 
       d) Danh mục tài liệu có trong hồ sơ.


     Thời gian nhận hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn chậm nhất đến 17 giờ ngày 22/3/2018. Ngày nhận hồ sơ là ngày ghi dấu của bưu điện (trường hợp gửi qua Bưu điện) hoặc dấu công văn đến của Sở Khoa học và Công nghệ Bình Thuận (trường hợp gửi trực tiếp). 

       Trường hợp thành phần hồ sơ không đầy đủ và không nộp đúng thời gian như trên, Sở Khoa học và Công nghệ không đưa ra tuyển chọn.
         Địa chỉ liên hệ:  Sở Khoa học và Công nghệ. 
                               Số 08, Nguyễn Tất Thành, Tp. Phan Thiết, Bình Thuận.    
                               ĐT:    0252.3823393; Email: qlkh@skhcn.binhthuan.gov.vn


BIỀU MẪU HỒ SƠ

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

3750331
 
 
 
 
 
 
 
Thông báo - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Khoa học Công nghệ Tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 08 Nguyễn Tất Thành - TP. Phan Thiết - Tỉnh Bình Thuận - Điện thoại: (062).3821408; Fax: (062).3824053

Email: skhcn@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech