Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì và chủ nhiệm nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2018 (đợt 4)

Thông báo

Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì và chủ nhiệm nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2018 (đợt 4)

Căn cứ Quyết định số 42/2015/QĐ-UBND ngày 10/9/2015 của UBND tỉnh về
việc ban hành Quy định quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học và công
nghệ cấp tỉnh trên địa bàn Bình Thuận.
Căn cứ Quyết định số 3121/QĐ-UBND ngày 02/11/2017 của UBND tỉnh về
việc Phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng thực hiện trong
kế hoạch năm 2018.
Sở Khoa học và Công nghệ Bình Thuận thông báo đến các tổ chức, cá nhân
hoạt động khoa học và công nghệ trong và ngoài tỉnh đăng ký tham gia tuyển chọn
thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2018 (đợt 4) như sau:
Dự án: “Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật xây dựng mô hình liên kết sản
xuất thanh long theo hướng hữu cơ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận”.
a. Định hướng mục tiêu chính của dự án:
Ứng dụng các kỹ thuật sinh học trong canh tác thanh long cho chất lượng trái
đáp ứng yêu cầu xuất khẩu, không tồn lưu hóa chất nông nghiệp, mang lại hiệu quả
kinh tế cao cho vùng trồng thanh long trên địa bàn Bình Thuận.
b. Dự kiến sản phẩm chính của dự án:
- Các quy trình công nghệ sản xuất thanh long Bình Thuận theo hướng hữu cơ.
- 03 mô hình sản xuất thanh long hữu cơ, quy mô 10 ha/mô hình được cơ quan
chức năng cấp chứng nhận. Mô hình có các tiêu chí cần đạt cụ thể về: Sản lượng, khả
năng phát triển của cây; khả năng chống chịu nấm bệnh của cây và trái.
- 01 lớp tập huấn kỹ thuật cho nâng dân (số lượng 500 nông hộ).
-Trái thanh long có các tiêu chí đánh giá chất lượng cụ thể, đáp ứng các thị
trường xuất khẩu.
c. Dự kiến phương thức thực hiện:
- Dự án có doanh nghiệp hoặc các tổ chức, cá nhân sản xuất thanh long tham
gia dự án trên địa bàn Bình Thuận.
- Ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí chuyển giao công nghệ, đào tạo, tập
huấn, quản lý dự án…
- Ưu tiên có doanh nghiệp tham gia thu mua sản phẩm thanh long xuất khẩu
trực tiếp.
d. Dự kiến đơn vị sử dụng kết quả:
- Sử dụng trực tiếp: Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân của tỉnh đầu tư sản xuất
thanh long theo hướng hữu cơ.
- Sử dụng gián tiếp: Sở NN&PTNT; Hội Nông dân; Trung tâm NC&PT cây
thanh long; Trung tâm Khuyến nông Khuyến ngư.
Thành phần hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn bao gồm:
1. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ của tổ
chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ.
2. Đơn đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (Biểu B1-1-
ĐON).
3. Thuyết minh nhiệm vụ khoa học và công nghệ (Theo mẫu đính kèm).
4. Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì
nhiệm vụ khoa học và công nghệ (Biểu B1-3-LLTC);
Kết quả đánh giá hoạt động hàng năm của tổ chức khoa học và công nghệ
(nếu có).
5. Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và các cá nhân đăng ký
thực hiện chính nhiệm vụ khoa học và công nghệ có xác nhận của cơ quan quản lý
nhân sự (Biểu B1-4-LLCN).
6. Văn bản xác nhận về sự đồng ý của các tổ chức đăng ký phối hợp thực hiện
nhiệm vụ khoa học và công nghệ (nếu có), (Biểu B1-5-PHNC).
7. Văn bản chứng minh năng lực về nhân lực khoa học và công nghệ, trang
thiết bị của đơn vị phối hợp và khả năng huy động vốn từ nguồn khác để thực hiện
(trường hợp có đơn vị phối hợp, huy động vốn từ nguồn khác).
8. Báo giá thiết bị, nguyên vật liệu chính cần mua sắm để thực hiện nhiệm vụ
khoa học và công nghệ (nếu có).
9. Giấy cam kết của tổ chức, cá nhân sử dụng kết quả nhiệm vụ KH&CN khi
kết thúc đưa vào ứng dụng trong thực tiễn.

Tổ chức và cá nhân tham gia tuyển chọn nhiệm vụ KH&CN gửi 01 bộ Hồ sơ
(gồm 13 bản : 01 bản gốc và 12 bản sao) về Sở Khoa học và Công nghệ Bình Thuận
(qua đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp).
Hồ sơ phải được niêm phong và bên ngoài ghi rõ:
a) Tên nhiệm vụ khoa học và công nghệ;
b) Tên, địa chỉ của tổ chức đăng ký chủ trì và tổ chức tham gia phối hợp thực
hiện (chỉ ghi danh sách tổ chức đã có xác nhận tham gia phối hợp);
c) Họ tên của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và danh sách cá nhân tham gia chính
thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ;
d) Danh mục tài liệu có trong hồ sơ.
Thời gian nhận hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn chậm nhất đến 17 giờ
ngày 26/11/2018. Ngày nhận hồ sơ là ngày ghi dấu của bưu điện (trường hợp gửi
qua Bưu điện) hoặc dấu công văn đến của Sở Khoa học và Công nghệ Bình Thuận
(trường hợp gửi trực tiếp).
Trường hợp thành phần hồ sơ không đầy đủ và không nộp đúng thời gian như
trên, Sở Khoa học và Công nghệ không đưa ra tuyển chọn.
Địa chỉ liên hệ: Sở Khoa học và Công nghệ.
Số 08, Nguyễn Tất Thành, Tp. Phan Thiết, Bình Thuận. 
ĐT: 062.3823393; Email: qlkh@skhcn.binhthuan.gov.vn


BIỂU MẪU

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

5170227
 
 
 
 
 
 
 
Thông báo - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Khoa học Công nghệ Tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 08 Nguyễn Tất Thành - TP. Phan Thiết - Tỉnh Bình Thuận - Điện thoại: (062).3821408; Fax: (062).3824053

Email: skhcn@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech