Thông báo đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2020

Thông báo

Thông báo đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2020

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Thuận thông báo và đề nghị các tổ chức,
cá nhân trong và ngoài tỉnh đề xuất các nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN)
cấp tỉnh thực hiện trong năm 2020 theo các tiêu chí sau:
1. Đối với lĩnh vực nông nghiệp:
- Áp dụng các biện pháp kỹ thuật canh tác mới nhằm giảm thiểu sử dụng phân
bón hóa học và hóa chất bảo vệ thực vật trong sản xuất nông nghiệp và tiến bộ khoa
học công nghệ phát hiện sớm động vật, thủy sản mắc bệnh.
- Ứng dụng khoa học kỹ thuật để chọn tạo và phát triển giống có chất lượng
và năng xuất cao cho nhóm cây chủ lực và giống vật nuôi chủ yếu theo hướng năng
suất, chất lượng cao và hiệu quả; tạo liên kết nâng cao chuỗi giá trị từ khâu sản
xuất đến khâu tiêu thụ ...
- Khảo nghiệm các giống, bộ gen cây trồng, vật nuôi có khả năng thích nghi
biến đổi khí hậu.
- Nghiên cứu xây dựng mô hình liên kết chặt chẽ giữa khai thác, bảo vệ nguồn
lợi và nuôi trồng thủy sản có hiệu quả phục vụ phát triển kinh tế thủy sản theo
hướng toàn diện, nâng cao hiệu quả khai thác, nuôi trồng, chế biến, dịch vụ gắn với
bảo vệ nguồn lợi thủy sản.
- Kết hợp sản xuất nông nghiệp với công nghiệp chế biến, bảo quản, tiêu thụ
sản phẩm, với chuỗi giá trị toàn cầu đối với các sản phẩm lợi thế của tỉnh như:
Thanh long, cao su, chế biến thủy sản…
- Ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất, bảo quản, chế biến các loại
nông sản, hải sản, đặc biệt giống cây trồng vật nuôi có năng suất, chất lượng, giá trị
cao phù hợp với lợi thế, điều kiện thổ nhưỡng và thích ứng với biến đổi khí hậu.

- Nghiên cứu áp dụng các phương pháp canh tác hợp lý, sử dụng công nghệ
tưới tiết kiệm nước.
2. Lĩnh vực khoa học tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ:
- Ứng dụng các công nghệ mới ứng phó với biến đổi khí hậu có tiềm năng và
phù hợp với điều kiện của tỉnh.
- Áp dụng kỹ thuật pháp ngăn ngừa, hạn chế ô nhiễm môi trường, tạo ra các
công nghệ, sản phẩm thân thiện với môi trường góp phần nâng cao sức khỏe và chất
lượng sống cho người dân.
- Ứng dụng các công nghệ mới trong lĩnh vực năng lượng gió, năng lượng
mặt trời.
- Nghiên cứu ứng dụng xử lý các chất thải gây ô nhiễm; tái chế, chế biến phụ
phẩm chất thải công - nông nghiệp thành các sản phẩm có ích; ứng dụng khoa học
công nghệ để lưu giữ và sử dụng hợp lý tài nguyên.
- Triển khai ứng dụng công nghệ, kỹ thuật mới cho các công trình để phòng
chống và giảm nhẹ thiên tai. Tập trung vào các giải pháp bảo vệ bờ sông, bờ biển,
phòng chống bão, lũ lụt, hạn hán và bảo vệ môi trường.
- Nghiên cứu cơ bản, điều tra đánh giá nguồn tài nguyên thiên nhiên mà tỉnh
có lợi thế;
- Ứng dụng công nghệ thông tin trong mọi lĩnh vực của kinh tế - xã hội, quốc
phòng, an ninh, phục vụ cải cách hành chính, góp phần xây dựng chính phủ điện tử;
- Nghiên cứu ứng dụng công nghệ tiên tiến trong công nghệ khai thác, công
nghệ sản xuất vật liệu mới và công nghệ chế biến.
- Áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong việc quản lý, bảo vệ, cải tạo
môi trường đất, nước, không khí.
3. Lĩnh vực khoa học xã hội nhân văn, du lịch:
- Nghiên cứu xây dựng không gian dịch vụ hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng
tạo của tỉnh; xây dựng vườn ươm phục vụ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo.
- Nghiên cứu đặc điểm hình thành, các giải pháp gìn giữ, bảo tồn, phát huy
giá trị di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của các dân tộc thiểu số; bảo tồn và phát
triển làng nghề gắn với phát triển du lịch sinh thái, du lịch nông thôn; nghiên cứu
ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
- Nghiên cứu đa dạng hóa các sản phẩm, loại hình dịch vụ du lịch phát huy
thế mạnh và đặc trưng tỉnh Bình Thuận.
- Nghiên cứu lý luận thực tiễn đổi mới kinh tế - xã hội; mô hình và chiến
lược phát triển, công tác xây dựng đảng, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ
nghĩa, phát triển xã hội, văn hóa, lịch sử, dân tộc, tôn giáo phục vụ xây dựng chính
sách phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

4. Lĩnh vực khoa học y dược:
Nghiên cứu, ứng dụng những thành tựu của khoa học và công nghệ tiên tiến
trong chẩn đoán, phòng bệnh và các kết quả nghiên cứu tạo sản phẩm từ dược liệu
phục vụ điều trị, phòng bệnh, khai thác dược liệu tự nhiên, bảo tồn, lưu giữ nguồn
gen dược liệu.
5. Đối với an ninh, quốc phòng
- Ứng dụng công nghệ thông tin trong quốc phòng, an ninh.
- Nghiên cứu ứng dụng công nghệ ứng phó biến đổi khí hậu phục vụ quốc
phòng, an ninh.
- Đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu liên quan đến biển và hải đảo phục vụ
phát triển bền vững kinh tế biển, bảo vệ chủ quyền biển đảo nhằm đảm bảo quốc
phòng, an ninh.
Lưu ý:
Ngoài các vấn đề được nêu trên, các tổ chức, cá nhân có thể đề xuất các
nhiệm vụ nghiên cứu khác mà tổ chức, cá nhân thấy xuất phát từ thực tiễn rất cần
thiết và cấp bách cho phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Bình Thuận.
Khuyến khích các tổ chức khoa học và công nghệ liên kết với doanh nghiệp để
thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu ứng dụng, đổi mới công nghệ dưới dạng các dự
án sản xuất thử nghiệm.
Ưu tiên nhiệm vụ khoa học công nghệ ứng dụng gắn với sản xuất và phục vụ
sản xuất, các lĩnh vực có khả năng tạo đột phá về năng suất, chất lượng sản phẩm,
khai thác tiềm năng, các sản phẩm lợi thế của địa phương, có thể nhanh chóng
chuyển giao, ứng dụng vào thực tiễn, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã
hội của tỉnh. Hình thành các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao,
sản phẩm sạch, gắn chặt sản xuất, chế biến với thị trường tiêu thụ theo chuỗi giá trị.
Hồ sơ đề xuất nhiệm vụ KHCN:
- Đối với tổ chức, cá nhân: Sử dụng Mẫu A0-ĐXNV.
- Đối với sở, ngành, UBND cấp huyện: Sử dụng một trong các Mẫu A1 -
ĐXĐH, hoặc Mẫu A2-ĐXĐH, hoặc Mẫu A3-ĐXĐH.
Thời gian nhận đề xuất nhiệm vụ KHCN: Phiếu đề xuất gửi qua bưu điện
hoặc gửi trực tiếp về Sở Khoa học và Công nghệ Bình Thuận chậm nhất đến hết
ngày 30/9/2019, đồng thời gửi kèm file word về hộp thư:
qlkh@skhcn.binhthuan.gov.vn để tổng hợp.
Các biểu mẫu có thể tải tại website: www.skhcn.binhthuan.gov.vn => Vào
mục Thông báo.

Sở Khoa học và Công nghệ Bình Thuận đề nghị Quý cơ quan, đơn vị khi nhận
được văn bản này có kế hoạch phổ biến rộng rãi cho các đơn vị trực thuộc và cán bộ
khoa học công tác trong cơ quan, đơn vị mình biết để tham gia đề xuất nhiệm vụ
 Rất mong các tổ chức và cá nhân quan tâm phối hợp để việc xây dựng kế hoạch
khoa học công nghệ năm 2020 đạt kết quả tốt, góp phần thiết thực vào quá trình thực
hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Trân trọng./.
Địa chỉ liên hệ: Phòng Quản lý Khoa học – Sở Khoa học và Công nghệ
 
  ĐT: 0252.3823.393 hoặc DĐ 0909.900.769 (gặp Trung)


MẪU HƯỚNG DẪN

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

5244190
 
 
 
 
 
 
 
Thông báo - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Khoa học Công nghệ Tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 08 Nguyễn Tất Thành - TP. Phan Thiết - Tỉnh Bình Thuận - Điện thoại: (062).3821408; Fax: (062).3824053

Email: skhcn@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech