Thông báo đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ

Thông báo

Thông báo đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ

Căn cứ Quyết định số 2395/QĐ-TTg ngày 25/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ ở trong nước và nước ngoài bằng ngân sách nhà nước (viết tắt là Đề án 2395);
Căn cứ Thông tư Số 13/2016/TT-BKHCN ngày 30/6/2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ ở trong nước và nước ngoài bằng ngân sách nhà nước.
Để có cơ sở đề xuất UBND tỉnh đăng ký Bộ Khoa học và Công nghệ về nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ theo Đề án 2395 và thực hiện công văn số 150/HVKHCN ngày 16/8/2018 của Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo về việc tiếp tục tuyển chọn hồ sơ đăng ký tham gia đề án đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực KH&CN ở trong và ngoài nước (đính kèm), nay Sở Khoa học và Công nghệ thông báo cụ thể như sau:
1. Đối tượng tham gia: 
Cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ, nhóm nghiên cứu, cán bộ quản lý khoa học và công nghệ, tổ chức khoa học và công nghệ; các doanh nghiệp; các tổ chức khác có liên quan.
2. Hình thức, mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng:
- Đào tạo, bồi dưỡng chuyên gia: Cử chuyên gia khoa học và công nghệ đi đào tạo, bồi dưỡng thông qua triển khai nhiệm vụ nghiên cứu hoặc làm việc có thời hạn tại cơ sở nghiên cứu, đào tạo hoặc doanh nghiệp công nghệ ở nước ngoài nhằm hình thành đội ngũ chuyên gia khoa học và công nghệ có trình độ chuyên môn sâu, có kỹ năng nghiên cứu và triển khai những vấn đề khoa học và công nghệ của ngành, lĩnh vực đạt trình độ khu vực và thế giới, tạo nguồn để phát triển thành nhà khoa học đầu ngành, tổng công trình sư.
- Đào tạo, bồi dưỡng theo nhóm: Cử nhóm nghiên cứu đi đào tạo, bồi dưỡng thông qua triển khai nhiệm vụ nghiên cứu tại cơ sở nghiên cứu, đào tạo hoặc doanh nghiệp công nghệ ở nước ngoài để hình thành các nhóm nghiên cứu mạnh, có năng lực giải quyết các nhiệm vụ khoa học và công nghệ quan trọng của ngành, lĩnh vực. Mỗi nhóm được cử không quá 05 thành viên do Trưởng nhóm đề xuất.
- Bồi dưỡng sau tiến sỹ: Cử cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ có trình độ tiến sỹ tham gia bồi dưỡng sau tiến sỹ thông qua triển khai nhiệm vụ nghiên cứu tại các cơ sở nghiên cứu, đào tạo ở trong nước và nước ngoài nhằm phát triển và hoàn thiện kỹ năng nghiên cứu và triển khai, tạo nguồn để hình thành chuyên gia trong các lĩnh vực khoa học và công nghệ.
- Bồi dưỡng nhân lực quản lý khoa học và công nghệ: Cử cán bộ quản lý khoa học và công nghệ tham gia các khóa bồi dưỡng ở trong nước và nước ngoài để nâng cao kiến thức, kỹ năng quản lý khoa học và công nghệ, quản lý đổi mới sáng tạo. 
3. Lĩnh vực, nội dung đào tạo, bồi dưỡng:
- Đào tạo, bồi dưỡng chuyên gia, nhóm nghiên cứu và sau tiến sỹ cho các lĩnh vực khoa học và công nghệ, trong đó tập trung vào các lĩnh vực công nghệ ưu tiên, công nghệ mới, công nghệ cao được xác định trong chiến lược và kế hoạch phát triển khoa học và công nghệ trong từng thời kỳ.
- Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kiến thức, kỹ năng quản lý khoa học và công nghệ, quản lý đổi mới sáng tạo cho cán bộ quản lý khoa học và công nghệ.
4. Kinh phí hỗ trợ:
- Kinh phí chi trả cho cơ sở đào tạo, bồi dưỡng, doanh nghiệp trong và ngoài nước tiếp nhận đối tượng được hỗ trợ.
- Kinh phí khuyến kích thêm để nâng cao chất lượng nghiên cứu và phát triển chuyên môn.
- Kinh phí hỗ trợ công bố kết quả nghiên cứu trên tạp chí KH&CN uy tín quốc tế.
- Kinh phí hỗ trợ đăng ký và công bố bản quyền SHTT.
- Sinh hoạt phí, vé máy bay, visa…
- Các khoản chi phát sinh: Chi phí chuyển và nhận tiền qua ngân hàng liên quan đến khóa đào tạo ở nước ngoài; chi phí hỗ trợ kéo dài thời gian đào tạo; chi phí xử lý rủi ro bất khả kháng trong thời gian đào tạo, các khoản chi có liên quan.
- Kinh phí thực hiện Đề án 2395 bao gồm kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ hằng năm và kinh phí huy động từ các nguồn hợp pháp khác.
- Các quy định cụ thể về chính sách hỗ trợ kinh phí tham gia đào tạo, bồi dưỡng theo Thông tư số 88/2017/TT-BTC ngày 22/8/2017 của Bộ Tài chính. 
5. Điều kiện dự tuyển, thành phần hồ sơ dự tuyển đào tạo, bồi dưỡng: 
Quy định chi tiết tại Thông tư Số 13/2016/TT-BKHCN.
6. Thời gian và địa chỉ nhận hồ sơ: 
 - Đối với đối tượng là cá nhân thuộc tổ chức khoa học và công nghệ ngoài công lập; các doanh nghiệp; các tổ chức khác có liên quan thì gửi hồ sơ trực tiếp về Học viện Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo trước ngày 30/9/2018.
- Đối với đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức thì gửi hồ sơ về Sở Khoa học và Công nghệ Bình Thuận trước ngày 20/9/2018.
Đề nghị các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các trường Đại học, Cao đẳng, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nghiên cứu chi tiết Thông tư Số 13/2016/TT-BKHCN tổ chức cho các cá nhân thuộc pham vi quản lý của mình đăng ký tham gia (theo mẫu đính kèm). Trên cơ sở danh sách tham gia, các đơn vị chọn lựa đối tượng đáp ứng điều kiện tổng hợp theo mẫu B1.1-ĐKNC (đính kèm)
Thông tin liên hệ: Phòng Quản lý Khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ 
                           08 Nguyễn Tất Thành, thành phố Phan Thiết, Bình Thuận.   
                  Email: qlkh@skhcn.binhthuan.gov.vn
                      ĐT: 0623.823.393  hoặc DĐ  0909.900.769


Đính kèm

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

5055774
 
 
 
 
 
 
 
Thông báo - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Khoa học Công nghệ Tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 08 Nguyễn Tất Thành - TP. Phan Thiết - Tỉnh Bình Thuận - Điện thoại: (062).3821408; Fax: (062).3824053

Email: skhcn@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech