Lấy ý kiến góp ý về dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh

Thông báo

Lấy ý kiến góp ý về dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh

      Căn cứ Quyết định số 03/2012/QĐ-UBND ngày 20/01/2012 của UBND tỉnh Bình Thuận ban hành Quy chế xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân trên địa bàn Bình Thuận;
      Căn cứ Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND ngày 06/01/2014 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân trên địa bàn Bình Thuận ban hành kèm theo Quyết định sô 03/2012/QĐ-UBND;

        

        Thực hiện Quyết định số 1688/QĐ-UBND ngày 29/6/2018 của UBND tỉnh về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực hoạt động khoa học công nghệ thuộc thẩm quyền  giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ, trong đó giao Sở KH&CN sửa đổi, bổ sung Điều 20, Điều 22, Điều 26 của Quyết định 42/2015/QĐ-UBND ngày 10/9/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh trên địa bàn Bình Thuận. 

        

       Sở Khoa học và Công nghệ đã dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quy định quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh trên địa bàn Bình Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 42/2015/QĐ-UBND ngày 10/9/2015 (gọi tắt là Quyết định sửa đổi, bổ sung), trong đó có sửa đổi bổ sung thêm Điều 19 vì Điều 19 có liên quan đến Điều 20.

          Để có cơ sở trình UBND tỉnh xem xét, ban hành đúng quy định, Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị Quý cơ quan, đơn vị góp ý dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung. Văn bản góp ý, đề nghị Quý cơ quan, đơn vị gửi về Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 22/3/2019 (đồng thời gửi qua email:  trungvt@skhcn.binhthuan.gov.vn) để  tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh.
Đề nghị Văn phòng UBND tỉnh đăng tải dự thảo văn bản trên trang thông tin điện tử của UBND tỉnh theo quy định.

     

      * Tài liệu đính kèm:

      - Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh trên địa bàn Bình Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 42/2015/QĐ-UBND;
     - Quyết định số 42/2015/QĐ-UBND ngày 10/9/2015 và các phụ lục kèm theo;
     - Thông tư 08/2017/TT-BKHCN ngày 26/06/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia  sử dụng ngân sách nhà nước;
     - Quyết định số 1688/QĐ-UBND ngày 29/6/2018.

      * Thông tin liên hệ: Phòng Quản lý Khoa học, Sở KH&CN
          ĐT: 0909.900.769 (Trung)  hoặc  0252.382.33.93


DỰ THẢO VÀ TÀI LIỆU KÈM THEO

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

5170242
 
 
 
 
 
 
 
Thông báo - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Khoa học Công nghệ Tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 08 Nguyễn Tất Thành - TP. Phan Thiết - Tỉnh Bình Thuận - Điện thoại: (062).3821408; Fax: (062).3824053

Email: skhcn@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech