Phân công nhiệm vụ Lãnh đạo Sở và các Phòng ban.

Các phòng chức năng

Phân công nhiệm vụ Lãnh đạo Sở và các Phòng ban.

21/06/2018 11:01:50


SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH BÌNH THUẬN

Điạ chỉ: 08 Nguyễn Tất Thành - Thành phố Phan Thiết - Tỉnh Bình Thuận

Điện thoại : 02523 821408               

           
1. Giám đốc: Văn công Thới

        
    Điện thoại:  02523 827578
 
    Di động:      0913787008

    E.Mail:        thoivc@skhcn.binhthuan.gov.vn
                    Lĩnh vực phụ trách:
 

- Phụ trách chung, điều hành các hoạt động của sở theo chế độ Thủ trưởng, chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của sở, là chủ tài khoản thứ 1 của sở.
 
- Trực tiếp chỉ đạo công tác tổ chức bộ máy, cán bộ, thi đua khen thưởng, kế hoạch, tài chính, đầu tư, xây dựng cơ bản; công tác quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ, ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ, an toàn bức xạ và hạt nhân; thanh tra; pháp chế; giải quyết khiếu nại tố cáo; công tác phòng chống tham nhũng, tiết kiệm chống lãng phí.
 
- Trực tiếp chỉ đạo Thanh tra Sở, Phòng Kế hoạch-Tài chính, Phòng Quản lý Chuyên ngành.
 
- Trực tiếp chỉ đạo thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin; xây dựng và phát triển Trang thông tin điện tử của sở.
 
- Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh giai đoạn 2016-2020; Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ phát triển KH&CN tỉnh và là thành viên một số Ban chỉ đạo và Hội đồng của tỉnh được phân công.
 
-  Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.
2. Phó Giám đốc: Nguyễn Văn Nhơn

    Điện thoại:  02523 833390


    Di động:      0913.832.646

    E.Mail:      nhonnv@skhcn.binhthuan.gov.vn
                     Lĩnh vực phụ trách:- Giúp Giám đốc sở chỉ đạo một số mặt công tác và chịu trách nhiệm trước Giám đốc sở và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công sau:

+ Theo dõi, chỉ đạo công tác quản lý nhà nước về tiêu chuẩn đo lường chất lượng; thông báo và hỏi đáp về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và hàng rào kỹ thuật trong thương mại.

+ Theo dõi, chỉ đạo thực hiện Chương trình Năng suất Chất lượng và ISO hành chính công của tỉnh.

+ Theo dõi thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, phát triển tiềm lực KH&CN cho Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

+ Chỉ đạo công tác quản lý nhà nước về nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.

+ Trực tiếp chỉ đạo hoạt động Phòng Quản lý Khoa học và Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

+ Là Người được ủy quyền phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.
        
+ Tham gia thành viên một số Ban chỉ đạo, Hội đồng của tỉnh được phân công.

+ Theo dõi, chỉ đạo một số nhiệm vụ khác theo phân công của Giám đốc sở.

+ Thực hiện các công việc của Giám đốc Sở theo uỷ quyền khi cần thiết, là chủ tài khoản thứ 2 của sở.
 
 
 

3. Phó Giám đốc: Trương Khương Hải

 


       Điện thoại: 02523 822520
 

        Di động: 0888.9111.67


        Email: haitk@skkhcn.binhthuan.gov.vn


 

 

 

Lĩnh vực phụ trách:


- Giúp Giám đốc sở  theo dõi, chỉ đạo một số mặt công tác và chịu trách nhiệm trước Giám đốc sở và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công sau:


+ Chỉ đạo công tác quản lý nhà nước, hướng dẫn công tác quản lý nhà nước về KH&CN huyện, thị xã, thành phố và hoạt động KH&CN của các sở, ngành, tổ chức đoàn thể quần chúng và trong các doanh nghiệp.


+ Chỉ đạo công tác quản lý nhà nước về công nghệ, thị trường KH&CN; hướng dẫn các doanh nghiệp trong việc đầu tư và đổi mới công nghệ; thành lập doanh nghiệp KHCN.

 

+ Trực tiếp chỉ đạo hoạt động Phòng Quản lý Công nghệ- Phát triển thị trường công nghệ và Khoa học Công nghệ cơ sở (gọi tắt là P QL KHCS và CN); Văn phòng Sở về các nhiệm vụ về cải cách hành chính, hành chính một cửa, hành chính quản trị, tổng hợp, văn thư, lưu trữ.
            
+ Tham gia thành viên một số Ban chỉ đạo, Hội đồng của tỉnh được phân công.


+ Theo dõi, chỉ đạo một số nhiệm vụ khác theo phân công của Giám đốc sở.


+ Thực hiện các công việc của Giám đốc Sở theo uỷ quyền khi cần thiết, là chủ tài khoản thứ 3 của sở.
3. Phó Giám đốc: Nguyễn Linh Nhơn

 


       Điện thoại: 02523 829294


        Di động: 0913.819.493


        Email: nhonnl@skkhcn.binhthuan.gov.vn

 


 

 

Lĩnh vực phụ trách:


 - Giúp Giám đốc sở theo dõi, chỉ đạo một số mặt công tác và chịu trách nhiệm trước Giám đốc sở và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công sau:


+ Chỉ đạo công tác quản lý nhà nước về thông tin và thống kê khoa học và công nghệ.


+ Theo dõi, chỉ đạo hoạt động thông tin, thống kê và ứng dụng tiến bộ KH&CN của Trung tâm Thông tin và Ứng dụng tiến bộ KH&CN.


+ Chủ trì xây dựng, xuất bản tạp chí thông tin KH&CN của Sở KH&CN.


+ Theo dõi thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, phát triển tiềm lực KH&CN cho Trung tâm Thông tin và Ứng dụng tiến bộ KHCN.


+ Trực tiếp chỉ đạo Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Tiến bộ KHCN.


+ Theo dõi, chỉ đạo một số nhiệm vụ khác theo phân công của Giám đốc sở.
        
+ Tham gia thành viên một số Ban chỉ đạo, Hội đồng của tỉnh được phân công.


+ Thực hiện các công việc của Giám đốc theo uỷ quyền khi cần thiết, là chủ tài khoản thứ 4 của sở.
 
- Thực hiện nhiệm vụ Giám đốc Quỹ phát triển KH&CN của tỉnh.CÁC PHÒNG BAN:


- Văn phòng Sở: Điện thoại: 0252.3824053


+ Phó Chánh Văn phòng: Nguyễn Văn Trung


+ Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng Sở: (Tải về)


- Thanh tra Sở: Điện thoại: 0252.3823947

+ Chánh thanh tra: Nguyễn Ngọc Chiếu


+ Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra Sở: (Tải về)


- Phòng Quản lý Khoa học: Điện thoại: 0252.3823393

+ Trưởng phòng:  Huỳnh Minh Tuấn


+ Phó Trưởng phòng: Vũ Thành Trung


+ Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của phòng Quản lý Khoa học: (Tải về)


- Phòng Quản lý Khoa học Cơ sở và Công nghệ : Điện thoại:  0252.3823679


+ Trưởng phòng : Phan Thị Thanh Thảo


+ Phó Trưởng phòng: Phạm Quốc Huy


+ Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của phòng Quản lý Khoa học Cơ sở và Công nghệ: (Tải về)


- Phòng Quản lý Chuyên ngành: Điện thoại: 0252 3832247

+ Trưởng phòng : Nguyễn Quang Thịnh


+ Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của phòng Quản lý Chuyên ngành: (Tải về)


- Phòng Kế hoạch - Tài chính: Điện thoại: 062.3824980

+ Trưởng phòng : Trần Thị Đàm


+ Phó Trưởng phòng: Nguyễn Nhất Bảo Quốc


+ Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của phòng Kế hoạch Tài chính: (Tải về) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

4248000
 
 
 
 
 
 
 
Thông tin liên hệ - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Khoa học Công nghệ Tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 08 Nguyễn Tất Thành - TP. Phan Thiết - Tỉnh Bình Thuận - Điện thoại: (062).3821408; Fax: (062).3824053

Email: skhcn@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech