Phân công nhiệm vụ Lãnh đạo Sở và các Phòng ban.

Các phòng chức năng

Phân công nhiệm vụ Lãnh đạo Sở và các Phòng ban.

27/07/2018 16:26:01


SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH BÌNH THUẬN

Điạ chỉ: 08 Nguyễn Tất Thành - Thành phố Phan Thiết - Tỉnh Bình Thuận

Điện thoại : 02523 821408               

           
1. Giám đốc: Văn công Thới

        
    Điện thoại:  02523 827578
 
    Di động:      0913787008

    E.Mail:        thoivc@skhcn.binhthuan.gov.vn
                    Lĩnh vực phụ trách:
 

- Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Bộ Khoa học và Công nghệ và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở Khoa học và Công nghệ. Ký các văn bản báo cáo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Bộ, ngành Trung ương theo thẩm quyền.
- Trực tiếp chỉ đạo các phòng, đơn vị: Thanh tra Sở, Kế hoạch-Tài chính; Trung tâm Thông tin và Ứng dụng tiến bộ KHCN.
- Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực:
+ Công tác xây dựng chiến lược quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, cơ chế chính sách, tiềm lực KH&CN;
+ Tổ chức – cán bộ; biên chế; thi đua - khen thưởng và kỷ luật; thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí; thanh tra; pháp chế; giải quyết khiếu nại tố cáo;
+ Hoạt động sự nghiệp thông tin và ứng dụng tiến bộ KH&CN của Trung tâm Thông tin và Ứng dụng tiến bộ KH&CN;
+ Xây dựng, xuất bản tạp chí thông tin KH&CN của Sở KH&CN.
- Chủ tịch các Hội đồng: Thi đua, khen thương, kỷ luật Sở, Hội đồng lương cơ quan; Hội đồng sáng kiến cơ sở.
- Theo dõi, chỉ đạo, tham gia thực hiện một số Ban chỉ đạo, các Chương trình, đề án, hội đồng về các lĩnh vực phụ trách.
- Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển KH&CN tỉnh.
- Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh và Bộ Khoa học và Công nghệ giao.
- Chủ tài khoản của Sở. 

2. Phó Giám đốc: Trương Khương Hải

 


       Điện thoại: 02523 822520
 

        Di động: 0888.9111.67


        Email: haitk@skkhcn.binhthuan.gov.vn


 

 

 

Lĩnh vực phụ trách:


- Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật đối với lĩnh vực được phân công phụ trách. Thay mặt Giám đốc Sở điều hành công việc khi Giám đốc Sở ủy quyền.
- Trực tiếp chỉ đạo các phòng: Văn phòng Sở (Trừ công tác tổ chức – cán bộ, biên chế, thi đua - khen thưởng và kỷ luật); Quản lý Chuyên ngành; Quản lý Khoa học cơ sở và Công nghệ.
- Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực:
+ Quản lý nhà nước về KH&CN huyện, thị xã, thành phố và hoạt động KH&CN của các sở, ngành, tổ chức đoàn thể quần chúng và trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh;
+ Công tác quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ; ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ, an toàn bức xạ và hạt nhân;
+ Quản lý nhà nước thông tin, thống kê KHCN;
+ Quản lý công nghệ và phát triển thị trường công nghệ; thành lập doanh nghiệp KHCN;
+ Cải cách hành chính, thủ tục hành chính; văn thư, lưu trữ; văn hoá công sở, dân chủ cơ sở; kỷ luật kỷ cương hành chính.
- Trực tiếp chỉ đạo thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin; xây dựng và phát triển Trang thông tin điện tử của Sở.
- Trưởng ban Chỉ huy Quân sự Sở; An ninh trật tự; phòng cháy chữa cháy; bảo vệ bí mật nhà nước.
- Theo dõi, chỉ đạo, tham gia thực hiện một số Ban chỉ đạo, các Chương trình, đề án, hội đồng về các lĩnh vực phụ trách.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.
- Ký các văn bản thuộc lĩnh vực phụ trách.
- Được ủy quyền chủ tài khoản thứ 1 của Sở.


3. Phó Giám đốc: Nguyễn Linh Nhơn

 


       Điện thoại: 02523 829294


        Di động: 0913.819.493


        Email: nhonnl@skkhcn.binhthuan.gov.vn

 


 

 

Lĩnh vực phụ trách:


- Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật đối với lĩnh vực được phân công phụ trách. Thay mặt Giám đốc Sở điều hành công việc khi Giám đốc Sở ủy quyền
- Trực tiếp chỉ đạo các phòng: Quản lý Khoa học; Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.
- Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực:
+ Quản lý nhà nước về nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp tỉnh;
+ Tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, ISO hành chính công, Thông báo hỏi đáp TCĐLCL & TBT; thanh, kiểm tra chuyên ngành TCĐLCL.
- Giám đốc Quỹ phát triển KH&CN của tỉnh.
- Đại diện chất lượng ISO của Sở.
- Là người được ủy quyền phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.
- Theo dõi, chỉ đạo, tham gia thực hiện một số Ban chỉ đạo, các Chương trình, đề án, hội đồng về các lĩnh vực phụ trách.
- Tiếp tục theo dõi đền bù giải tỏa khu thực nghiệm CNSH thuộc Trung tâm thông tin và UD KHCN
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.
- Ký các văn bản thuộc lĩnh vực phụ trách.
- Được ủy quyền chủ tài khoản thứ 2 của Sở.


CÁC PHÒNG BAN:


- Văn phòng Sở: Điện thoại: 0252.3824053


+ Phó Chánh Văn phòng: Nguyễn Văn Trung


+ Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng Sở: (Tải về)


- Thanh tra Sở: Điện thoại: 0252.3823947

+ Chánh thanh tra: Nguyễn Ngọc Chiếu


+ Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra Sở: (Tải về)


- Phòng Quản lý Khoa học: Điện thoại: 0252.3823393

+ Trưởng phòng:  Huỳnh Minh Tuấn


+ Phó Trưởng phòng: Vũ Thành Trung


+ Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của phòng Quản lý Khoa học: (Tải về)


- Phòng Quản lý Khoa học Cơ sở và Công nghệ : Điện thoại:  0252.3823679


+ Trưởng phòng : Phan Thị Thanh Thảo


+ Phó Trưởng phòng: Phạm Quốc Huy


+ Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của phòng Quản lý Khoa học Cơ sở và Công nghệ: (Tải về)


- Phòng Quản lý Chuyên ngành: Điện thoại: 0252 3832247

+ Trưởng phòng : Nguyễn Quang Thịnh


+ Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của phòng Quản lý Chuyên ngành: (Tải về)


- Phòng Kế hoạch - Tài chính: Điện thoại: 0252.3824980

+ Trưởng phòng : Trần Thị Đàm


+ Phó Trưởng phòng: Nguyễn Nhất Bảo Quốc


+ Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của phòng Kế hoạch Tài chính: (Tải về) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

5297344
 
 
 
 
 
 
 
Thông tin liên hệ - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Khoa học Công nghệ Tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 08 Nguyễn Tất Thành - TP. Phan Thiết - Tỉnh Bình Thuận - Điện thoại: (062).3821408; Fax: (062).3824053

Email: skhcn@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech